Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2005

Kronika działalności naukowo-badawczej

Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa

ROK 2005
Realizowana tematyka badawcza (w ramach Zakładu Nauk o Kulturze):

Kontynuacja dotychczasowych prac określanych profilem zakładu - badania nad szeroko pojętą problematyką teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury współczesnej i związanych z tym zjawiskiem nowych środków komunikowania;

tematy oparte na szczegółowych badaniach pracowników Zakładu.

Zakład prowadzi odrębny kierunek studiów – Kulturoznawstwo. Na studiach filologii polskiej prowadzi specjalności: Wiedza o kulturze, Wiedza o mediach i pracy dziennikarza (d. Specjalność dziennikarska), Wiedza o komunikacji społecznej. Prowadzi także Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej oraz Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze.

Historia literatury współczesnej (druga połowa XX wieku, powszechna, polska); historia i kultura regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Kaszub Północnych, Warmii i Mazur – od XVIII wieku (dr M. Sacha) stosunki polsko-niemieckie na płaszczyźnie kulturowej i historycznej ze szczególnym uwzględnieniem Kaszub Północnych, Warmii i Mazur – od XVIII wieku (dr M. Sacha); metody i treści wykładania przedmiotu „wiedza o kulturze” (dr M. Sacha); historia dziejów najnowszych (II wojna światowa, polska literatura emigracyjna, miejsce i rola mniejszości narodowych po II wojnie światowej na terenie Europy środkowej) (mgr Artur Kawiński); objawy cenzury w Internecie (mgr H. Draganik);

Nowe kierunki i tematy badań:

Struktury fabularne w polskiej literaturze fantasy (dr Katarzyna Kaczor); kultura i historia zboru protestanckiego na Kaszubach, pedagogika oświeceniowa na Północnych Kaszubach, funkcjonowanie kultury w warunkach hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, kontakty kulturalne pomiędzy Mazurami a Zagłębiem Ruhry i ich odzwierciedlenie w literaturze, etnografia ponowoczesna w Polsce i na świecie (dr M. Sacha).

Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

Rozpoczęcie nauki przez pierwszy rocznik studentów Kulturoznawstwa.

III nagroda MENiSdla dr Magdaleny Sachaw konkursie „Pamięć i doświadczenie II wojny światowej” za pracę doktorską Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald.

Wyróżnienie dla dr Magdaleny Sacha w międzynarodowym konkursie Fondation Auschwitz za pracę doktorską.

Zatwierdzenie habilitacji dr Marka Adamca (5 maja 2005 r.).

Nominacja profesorska dla prof. Michała Błażejewskiego (10 października 2005 r.).

Kalendarium:

W dniach 7-10 kwietnia 2005 roku we Wrocławiu miała miejsce międzynarodowa konferencja TowardsorBack to Human Values? International Conference on the Spiritual and Moral Dimension of Contemporary Fantasy, którejorganizatorembyłInstytutAnglistykiUniwersytetuWrocławskiego. Gdańskie kulturoznawstwo reprezentowała dr Katarzyna Kaczor z referatem Wiedźmin Geralt, zbój Twardokęsek i Szarka – dobrzy czy źli?.

W dniu 22 czerwca odbyła się obrona doktorska mgr Aleksandry Wieruckiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Dobra Czarownica Zachodu. Twórczość Ursuli K. Le Guin. Promotor: prof. UG, dr hab. Michał Błażejewski, recenzenci: Prof. dr hab. Gertruda Skotnicka (UG), prof. dr hab. Piotr Kowalski (Uniwersytet Opolski), przewodniczący: prof. UG dr hab. Jan Data.

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 na kierunku Kulturoznawstwo.Rozpoczynają się zajęcia studentów pierwszego rocznika nowego kierunku studiów. Kierunek został powołany Uchwałą nr 62/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2004 roku.

W dniach 10-12 października 2005 roku na Zamku w Rydzynie odbyła się interdyscyplinarna konferencja Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Organizatorami konferencji były Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Zakład Nowych Mediów oraz Instytut Pedagogiki - Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu badaczy - kulturoznawców, pedagogów, etnologów, medioznawców, muzykologów, historyków sztuki, psychologów, socjologów, neurologów, semiologów i in. a także artystów - muzyków, kompozytorów, plastyków, fotografów, filmowców. Gdańskie kulturoznawstwo reprezentowali – prof. dr hab. Michał Błażejewski Od intermedialności do transmedialności. Opera w świecie zapisu audiowizualnego oraz dr hab. Marek Adamiec „Świeczka zgasła”, lampa, lutnia, „szklanna harmonika”, „fortepian Szopena” – czyli co historyk literatury ma do powiedzenia na temat pejzaży audiowizualnych.

W dniach 24-27 października 2005 roku w Pokrzywnej koło Opola odbyła się konferencja Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym. Organizatorami były: Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdańsk reprezentowali: prof. dr hab. Michał Błażejewski - Muzyka w świecie zwierząt - zwierzęta w świecie muzyki dr hab. Marek Adamiec - Bestiarium Zbigniewa Herberta, dr Katarzyna Kaczor - Między Wschodem a Zachodem – smoki w literaturze fantasy, dr Magdalena Sacha - Ogród koncentracyjny. Semantyka ogrodu zoologicznego w KL Buchenwald.

W dniach 22 listopada - 23 listopada i 26 listopada 2005, w Gdańsku, odbywał się Gdański Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta, którego organizatorami byli: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej "Pomost". Referat Co widziałem - perspektywa oglądu świata w twórczości Zbigniewa Herberta przedstawił dr hab. Marek Adamiec.

W grudniu 2005 roku pierwszy wniosek o utworzenie Katedry Kulturoznawstwa skierowali do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pracownicy ówczesnego Zakładu Nauk o Kulturze.

W dniach 4-7 grudnia 2005 w Polanicy Zdroju na cyklicznej już konferencjiAnioł w literaturze i sztuce, organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, referatZamieszanie w niebie – anioły Neila Gaimana przedstawiła dr Katarzyna Kaczor.

12 grudnia 2005 roku na międzynarodowej konferencji „DieProvinzalsZentrum. ZueinerBesonderheit der (deutschen) Literatur amBeispiel der baltischen Region”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w Pobierowie, referat MasurenfürJugendliche. Kommunikationsstrategien in der JugendliteraturamBeispiel Herbert Somplatzkisprzedstawiła dr Magdalena Sacha.

Opublikowane książki:

Michał Błażejewski, Dialog w przestrzeni kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 272.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

MarekAdamiec, Polish Literature on the Internet, w: Der erweiterteEuropäische Union und Sűdosteuropa – Stand und Perspektiven der Informationsvermittlung – 33. ABDOS – Tagung. Kiel, 24. bis 26 Mai 2004. Referate und Beiträge. Zusammengestellt von Franz Gőrner, Berlin 2005, s. 59-67;

Marek Adamiec, Formacja intelektualna pokolenia klawiatury, Internetu i SMS-ów, w: Język@multimedia. Pod redakcją A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005, s. 310-324;

Marek Adamiec, Jan Sebastian Bach z ulicy Szarlatanów. Preludium interpretacyjne, w: Po co nam Gałczyński. Studia i szkice. Pod redakcją P. Kowalskiego i K. Łeńskiej-Bąk, Opole 2005, s. 125-133;

Marek Adamiec, O bezsensownym łykaniu żaby, czyli uwag kilka o Polskiej Bibliotece Internetowej, polskim społeczeństwie informacyjnym i klęsce edukacyjnej. Albo o pewnym niefortunnym wypadku z książką elektroniczną w wydaniu polskim, w: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Pod red. B. Myrdzik, M. Kwiatkowskiej, Lublin 2005, s. 419-429,

Marek Adamiec, „Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach…”, [w:] J. Kaczmarski, E. Stachura, L. Cohen, Piosenki, Warszawa 2005, s. 7-16.

Michał Błażejewski, „Ten pana kolega z listy płac...” [w:] Po co nam Gałczyński. Studia i szkice pod redakcją Piotra Kowalskiego i Katarzyny Łeńskiej-Bąk. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 115-125.

Katarzyna Kaczor, Upadłe anioły. O ewolucji postaci aniołów i elfów we współczesnej literaturze popularnej; w: Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska i J. Skawiński, ATUT, Wrocław 2004, s. 325-330;

Inne:

Michał Błażejewski, Miłość jest więzieniem…[rec. nagrania: Verdi „Otello”], Lunatyczka[rec. nagrania: Bellini „La sonnambula”],

Arabella[rec. nagrania: Richard Strauss „Arabella”], Opowiedzmy nasze sny.... [rec. nagrania: Benjamin Britten „Sen nocy letniej”],

FuitTroia... [rec. nagrania: Hector Berlioz „LesTroyens”], “Autograf” 2005, nr. 1-6.

Magdalena Sacha [redakcja], Ziemia Krokowska dawniej i dziś. Katalog wystawy, wyd. BiT, Krokowa 2005 (publikacja polsko-niemiecka).

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011