Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2008

Kronika działalności naukowo-badawczej
.
Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa
.

ROK 2008Realizowana tematyka badawcza:

Obok nurtu badań związanych z ogólnym funkcjonowaniem kierunku (czyli badania nad szeroko pojętą problematyką teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury współczesnej i związanych z tym zjawiskiem nowych środków komunikowania, także prace z zakresu kultury popularnej), obok prac wynikających z osobistych zainteresowań pracowników (niejednokrotnie związanych z realizacją przez nich doktoratów czy habilitacji) są to działania skupiające się wokół trzech wątków prymarnych – 1. kultura audiowizualna i kultura popularna, 2. kultura nowych środków komunikacji i 3. ginące kultury świata (związane z badaniami terenowymi w Ekwadorze, Nepalu, Japonii, na Jamajce i Łotwie). Uzupełniające wobec powyższych wątki – 1. sztuka i kultura współczesna, 2. animacja kultury i kultury alternatywne, 3. problemy historii i kultury regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Gdańska, Kaszub Północnych, Kociewia, Warmii i Mazur oraz badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich na płaszczyźnie kulturowej i historycznej. W grupie wątków prymarnych umieszczono te, które przez inne jednostki naszej Uczelni nie są stawiane w centrum zainteresowań badawczych, w grupie uzupełniającej – te, które są prowadzone także przez inne jednostki.

Nowe kierunki i tematy badań:

Badania ginących kultur na terenie Ekwadoru, Nepalu i Indii oraz Japonii (dr A. Wierucka, mgr A. Kawiński, mgr K. Pastuszak), związki między kulturami Polski i Japonii (prof. dr hab. J. Szyłak, mgr K. Pastuszak), ceramika wybranych plemion rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej Południowej (dr A. Wierucka), przemiany literatury w perspektywie przemian mediów; e-papier i e-czytniki a tradycyjna literatura (prof. dr hab. M. Adamiec), przemiany obyczaju na terenach polskich w XX wieku (prof. dr hab. M. Błażejewski), kompozytorzy i emigracja, malarstwo F. Bacona (dr G. Piotrowski), fotografia jako medium (dr K. Kaczor. mgr H. Draganik), polski reportaż radiowy (dr M. Białek), antropologia filozoficzna, antropologia kulturowa, filozofia religii, filozofia dialogu, fenomenologia, dydaktyka filozofii, etyka (dr Z. Dymarski), sztuka po II wojnie światowej, malarstwo amerykańskie, sztuka polska lata 40 i 50 te XX w., sztuka polska lat 90 XX w. (dr M. Howorus-Czajka), . kultura popularna, antropologia literatury, polska literatura fantasy - monografia, komunikacja masowa, rynek mediów (dr K. Kaczor), fantastyka, kino gatunków, telewizja, kultura masowa (prof. dr hab. J. Szyłak, dr S. Konefał), kultura pogranicza polsko-kaszubsko-niemieckiego, obyczajowość Pomorza (dr M. Sacha), europejskie kino awangardowe, kino po Holokauście (mgr G. Świętochowska), kultura i teatr alternatywny (dr B. Świąder-Puchowska), relacje teatr a muzyka, teatr Witkacego (mgr B. Walentynowicz).

Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

Odnotować należy wyjazdy na badania terenowe do Ekwadoru i Jamajki; nawiązanie kontaktów z antropologami i działaczami międzynarodowymi i lokalnymi z tego obszaru; podjęcie współpracy z fundacją Sumak Allpa, zajmującej się restytucją wymierających kultur indiańskich - dr Aleksandra Wierucka.

Kalendarium:

25 stycznia 2008 roku w ramach międzynarodowej konferencji Druga rewolucja książki, zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdyni, Prof. Marek Adamiec przedstawił referat Tak zwany papier elektroniczny szansą dla książki w epoce cyfrowej. 

W dniach 4-6 marca 2008 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował konferencję Lektury płci – polskie (kon)teksty; dr Grzegorz Piotrowski wygłosił referat Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński. 

W dniach 6-8 kwietnia 2008 Uniwersytet Zielonogórski organizował konferencję Fantastyczność i cudowność. Źródła literatury fantasy. Dr Katarzyna Kaczor zaprezentowała tekst Bóstwa, anioły i demony – o źródłach inspiracji w polskiej literaturze fantasy. 

W dniach 18-24 kwietnia 2008 Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował w Krakowie konferencjęAmerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja., Rekonstrukcja. Dekonstrukcja. Dr Magdalena Howorus-Czajka przedstawiła referat Mit amerykański w sztuce funkcjonujący w Polsce w latach 40. i 50. XX w. Przenikanie idei sztuki amerykańskiej poprzez czasopiśmiennictwo do Polski a dr Aleksandra Wierucka - Polski stereotyp Indianina i jego zaprzeczenie na przykładzie Indian Hopi. 

W dniach 21-24 kwietnia 2008 Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego zorganizowała w Pokrzywnej konferencję Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. Gdańsk reprezentowały – dr Aleksandra Wierucka z referatem Zmiany w obyczajach Indian Huoarani jako jeden z klasyfikatorów kultury ginącej, dr Magdalena Howorus-Czajka - Obyczaj i obyczajowość PRL oczami Władysława Hasiora, dr Katarzyna Kaczor - Parweniusze na salonach. 

23 kwietnia 2008 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Pracownia Edytorstwa i Tekstologii Dzieł literackich Instytutu Literatury Polskiej UMK zorganizowały sesję Nowe formy książki. Prof. Marek Adamiec przedstawił referat Słówko o papierze elektronicznym. 

W dniach 23-23 kwietnia 2008 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował w Lądku Zdroju konferencję Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Katedrę Kulturoznawstwa UG reprezentował tekst Prof. Michała Błażejewskiego Dobre obyczaje w najweselszym baraku naszego obozu. 

W dniach 7-9 maja 2008 Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS oraz Instytut Kulturoznawstwa zorganizowały w Lublinie Studencką Ogólnopolską Konferencję Naukową Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze. Mgr Helena Draganik przedstawiła referat Magia cyberprzestrzeni a zachowania komunikacyjne. 

W dniach 15-17 maja 2008 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizował w Toruniu konferencję w Toruniu Herbert metafizyczny - Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta. Prof. Marek Adamiec przedstawił referat Przedmioty i współczucie.

W dniach 16-17 maja 2008 Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej zorganizował w Gdyni konferencję Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni). Prof. Michał Błażejewski przedstawił tekst Bayreuth Północy – Wagner widziany znad Zatoki Gdańskiej. 

W dnach 27-28 maja 2008 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował w Szklarskiej Porębie ogólnopolską konferencję nakowąZabijać i umierać – aspekty etnologiczne, filozoficzne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne. Dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat Zabić, aby żyć. Wojownicy Huaorani w perspektywie chronologicznej. 

W dniach 28-29 maja 2008 Zakład Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Polska (Wrocław) zorganizował konferencję DIALOG – KONFLIKT, III Konferencja Naukowa z cyklu Język@multimedia. Mgr Helena Draganik przedstawiła referat Mit wolności w cyberprzestrzeni. 

25 czerwca 2008 r. odbył się pierwszy egzamin dyplomowy (licencjacki) na kierunku Kulturoznawstwo. Tytuł licencjata otrzymała Barbara Koturbasz, która przygotowała pracę Podróżnik w krainie mediów. Współcześni polscy travelebrities i ich relacje z podróży. Promotor pracy: Prof. dr hab. Michał Błażejewski, recenzent: dr Aleksandra Wierucka, przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Marek Adamiec.

W dniach 3-7 lipca 2008 Association for CulturalStudies i University of West Indies, Jamajka, Kingston zorganizowała kolejną międzynarodową konferencjęCrossroads 2008. DrAleksandra Wierucka przedstawiłatekstIs There a Third Option for Cultural Survival, a Buffer between Indigenous and Western Cultures? 

W dniach 14-16 lipca 2008 University of Northern Denmark, Dania, Odense, zorganizowałkonferencjęmiędzynarodowąLanguage, Culture and Mind. DrAleksandra Wierucka przedstawiławystąpienieDiversity’s Path in Culture: the Distinction between Kaszuby and Kociewie Regions in Northern Poland. 

W dniach 6-7 listopada 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zakład Teorii Literatury i Interpretacji Tekstu – Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował konferencję Spadkobierca Norwida? Wokół romantycznej genealogii Zbigniewa Herberta. Prof. Marek Adamiec wygłosił referat Norwid- Herbert. Kilka dopowiedzeń. 

W dniach 19-23 listopada 2008 American AnthropologicalAssociation, USA, San Francisco, zorganizował kolejny  107th Meeting of AAA, w dyskusji panelowej wzięła udział dr Aleksandra Wierucka.

26 listopada 2008 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego zorganizowały w Olsztynie Herbertowską lekcja poezji. Prof. Marek Adamiec przedstawił referat „Przedmioty i współczucie” z perspektywy „małego serca”. 

W dniach 2-5 grudnia 2008 Zakład Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Portal Gazeta.pl zorganizowały w Warszawie ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową Tekst (w) Sieci Adamiec Marek Dzieło literackie w Sieci, Refleksje sceptyka, natomiast mgr Helena Draganik- Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci i dlaczego.

Od 20 grudnia 2008 do 24 stycznia 2009 roku badania terenowe w Nepalu i Indiach prowadził mgr Artur Kawiński. Zebrano dokumentację fotograficzna, dotyczącą m. in. obchodów KagyuMonlam – drugiego obok Losaru (tybetańskiego Nowego Roku) najważniejszego wydarzenie dla tybetańskiej diaspory z całego świata (od 4 do 12 stycznia 2009 roku) oraz życia w klasztorach na terenie Nepalu i Indii. Zebrano także materiały dotyczące życia codziennego i religijnego mieszkańców obu tych państw. Miejsca te są w tej chwili ostatnimi terenami, gdzie w autentyczny sposób występuje jeszcze rdzenna kultura związana z odmianą buddyzmu tybetańskiego.

 Opublikowane książki:

Aleksandra Wierucka, Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin, Oficyna Wydawnicza „Leksem”, Łask 2008, 205 s.

Wojciechowska Katarzyna, Piotrowski Grzegorz, Siedem grzechów śmiertelnych. Libretto nowe na motywach Bertolta Brechta, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J. B. Solfy, Żary 2008, 34 s.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

Marek Adamiec, Papier elektroniczny – nadzieje, mity, realia. „Forum Akademickie” 2008, nr 7-8, s.88-90.

Michał Błażejewski, Bach i słowo wcielone [w:]Doświadczane, opisywane, symboliczne – ciało w kulturowych dyskursach; Red. Katarzyna Łeńska-Bąk, „StromataAnthropologica” t. 3. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2008, s. 247-268.

Michał Błażejewski, Rzecz o rzeczach do czytania. „Autograf”, 2008, nr 5, s. 8-10.

Katarzyna Kaczor, Ciała gwiazd[w:]Doświadczane, opisywane, symboliczne – ciało w kulturowych dyskursach; Red. Katarzyna Łeńska-Bąk, „StromataAnthropologica” t. 3. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2008,, s. 391-408.

Sebastian Jakub Konefał, Ciało i lęk. Fizjologia śmierci w zombie horrorze oraz w kulturze audiowizualnej. „Kwartalnik Filmowy” 2008, Nr 61, s. 20-39.

Sebastian Jakub Konefał, Wskrzeszona magia starego kina. Powrót arcydzieł ekspresjonizmu.„Kino” 2008, nr 3, s. 24-27.

Sebastian Jakub Konefał, Dziewięć żywotów człowieka-nietoperza.„Kino” 2008, nr 7-8, s.9-11.

Grzegorz Piotrowski, Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński [w:] Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski. Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2008, s. 244-261.

Grzegorz Piotrowski, Korngold, Martinů, Szałowski, Weill, Wars[w:] Emigranci [program XI Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia], red. A. Suprynowicz, J. Puciato, K. Naliwajek – Mazurek. Polskie Radio S.A., Warszawa 2008, s. 63-66, 100-106, 159-166.

Grzegorz Piotrowski, Francuska przyjaciółka Szymanowskiego - HélèneKahn–Casella. „Ruch Muzyczny”, 2008, nr 5, s. 30-32.

Grażyna Świętochowska, Wstęp do numeru monograficznego pt. „Kino i sztuka zaangażowane społecznie”, „Panoptikum”, 2008 nr 7(14); s.7-11.

Aleksandra Wierucka, Współczesna problematyka badań w antropologii amerykańskiej. „Kultura i Historia” 2008, nr 14, 16-18.

Inne:

Michał Błażejewski, Głosy z oddali – głosy z nie tak daleka[archiwalne nagrania śpiewaków Teatru Wagnerowskiego w Bayreuth z początku XX wieku]; Król Łabędzi [archiwalne nagrania Jana Reszke]; Wagner, Gdańsk i kilka rocznic; Gdańskie wariacje wagnerowskie; Wagner na Targu Węglowym; Rzecz o rzeczach do czytania. „Autograf”, 2008, nr 1- 6.

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011