Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2009

Kronika działalności naukowo-badawczej
.
Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa
.

ROK 2009Nowe kierunki i tematy badań:

Podjęcie badań w zakresie semiotyki i ontologii tekstu zapisanego w postaci elektronicznej (prof. UG dr hab. Marek Adamiec);

Komunikacja międzykulturowa (dr Monika Białek);

Zmiany struktury społecznej i przemiany w przekazywaniu i sprawowaniu władzy wśród ludów tubylczych pod wpływem kultur metyskich i zachodnich; przemiany szamanizmu w kulturach ginących rejonu Amazonii (dr Aleksandra Wierucka).

Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

W Katedrze Kulturoznawstwa utworzono Zakład Badania Kultury Audiowizualnej.

Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rodzina w świecie współczesnym – modele, role, funkcje” (zespół Katedry – a zwłaszcza dr Katarzyna Kaczor, dr Magdalena Howorus-Czajka, dr Aleksandra Wierucka).

Nawiązanie współpracy w ramach porozumienia między uczelniami z Pracownią Badań Interdyscyplinarnych i Intermedialnych - afiliacja Instytut Filologii Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawsk (prof. UG, dr hab. Marek Adamiec).

Organizacja Dnia Ameryki Południowej na Bałtyckim Festiwalu Nauki; organizacja i poprowadzenie studenckich badań naukowych w Ekwadorze dla ośmiorga studentów kulturoznawstwa; badania terenowe w Ekwadorze – współpraca z Fundacją Sumak Allpa oraz badania na Wybrzeżu Liwońskim (Łotwa – badania kultury Liwów – dr Aleksandra Wierucka).

Istotną rolę w popularyzacji dorobku naukowego Katedry stanowi coroczny udział pracowników i studentów naszego kierunku w wydziałowej edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W 2009 roku wygłoszono 25 prelekcji, połączonych z prezentacjami multimedialnymi, z czego prawie połowę stanowiły wystąpienia studentów. Koordynatorem wydziałowym Festiwalu jest mgr Helena Draganik.

Kalendarium:

W dniu 19 lutego 2009 na posiedzeniu Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno – Teologicznego dr Zbyszek Dymarski wygłosił referat Człowiek wobec zła. Wstęp do metafizyki Józefa Tischnera.

10 marca 2009 w ramach cyklu spotkań Trójmiasto dla Tybetu, zorganizowanych przez Politechnikę Gdańską, Amnesty International i Teatr Muzyczny w Gdyni, mgr Artur Kawiński przedstawił odczyt Kultura Tybetu. 

11 marca 2009 na konferencji Kolor w kulturze, zorganizowanej przez Zakład Wiedzy o Kulturze oraz Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Barbara Walentynowicz przedstawiła referat Kompozycje barw i dźwięków. Witkacy i zjawisko chromestezji

W dniach 21-24 marca 2009 w Pokrzywnej odbyła się konferencja z cyklu StromataAnthropologica. Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, zorganizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego. Naszą katedrę reprezentowały: dr Magdalena Howorus-Czajka z referatem Body art w sztuce polskiej oraz drAleksandra Wierucka z referatem Tradycyjne metody leczenia i ich pozostałości w kulturach Quichua i Shuar w Ekwadorze. 

W dniach 28-29 kwietnia 2009 dr Katarzyna Kaczor na międzynarodowej konferencji Fantastyczność i cudowność, zorganizowanej w Zielonej Górze przez Uniwersytet Zielonogórski, przedstawiła referat Ograniczone mitem. O krainach Wewnętrznego Morza Anny Brzezińskiej. 

W dniach 17-19 maja 2009 odbyła się pierwsza zorganizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa UG ogólnopolska konferencja Rodzina w świecie współczesnym – modele, role i funkcje. Wśród referatów znalazły się wystąpienia Pracowników Katedry – dr Monika Białek przedstawiła tekst Obraz współczesnej rodziny w polskim reportażu radiowym a dr Zbyszek Dymarski - Antropologia zdrady. Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry: dr Magdalenę Howorus-Czajkę, dr Katarzynę Kaczor i dr Aleksandrę Wierucką. W konferencji wzięło udział 43 referentów z całego kraju. W inauguracyjnym panelu dyskusyjnym wzięli udział: Pani Danuta Wałęsowej, Pan Jolanta Koczurowska z „Monaru”, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Ksiądz Profesor Franciszek Rosiński, Profesor Stefan Chwin i Stefan Chazbijewicz.

25 maja 2009 roku w Lądku Zdroju na ogólnopolskiej konferencji Monety, banknoty i inne środki wymiany, zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Magdalena Sacha przedstawiła referat Problematyka ethosu pruskiego w odniesieniu do ekonomii pieniądza – na przykładzie powieści Teodora Fontane. 

W dniach 26-27 maja 2009 na ogólnopolskiej konferencji XX lat wolnych mediów, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr Monika Białek przedstawiła referat Tematyka polskiego reportażu radiowego w pierwszym dziesięcioleciu wolnych mediów

W dniach 28-29 maja 2009 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie estetyczne dziś. W czterdziestą rocznicę śmierci Herberta Reada, zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego – Zakład Teorii Wychowania Estetycznego. Katedrę Kulturoznawstwa reprezentował dr Grzegorz Piotrowski. Przedstawił referat „Chciałbym być sobą...” Muzyka popularna: od wartości estetycznych do poza-estetycznych. 

W dniach 5-7 czerwca 2009 Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej zorganizowały w Międzygórzu midzynarodową konferencję Kody kultury. Interpretacja, transformacja, synergia. Dr Barbara Walentynowicz przedstawiła referat Dwie sonaty Witkacego. O muzyce w dramacie „Sonata Belzebuba”. 

25 czerwca 2009 rokuzostaje utworzony Zakład Badania Kultury Audiowizualnej (Uchwała nr 49/09Senatu Uniwersytetu).

15 lipca 2009 Komisja Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Polska zorganizowała w Krokowej konferencję Ethos rycerski w historii, kulturze i literaturze. Dr Magdalena Sacha przedstawiła referat Ślady obecności polskiego etosu obywatelskiego w Kurlandii. 

W dniach 7-21 września 2009 roku odbyły się studenckie badania naukowe prowadzone wśród Indian Quichua w Ekwadorze. Studenci kulturoznawstwa badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich, zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację materialną i kulturową Indian. Studenci poznawali życie w dżungli, zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali na rzecz ekwadorskiej fundacji Sumak Allpa. Badania były zorganizowane i prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką.

W dniu 14 września 2009 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Walentynowicz. Tytuł pracy: Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicz. Promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Witkiewicz (Bydgoska Akademia Muzyczna), prof. dr hab. Jan Ciechowicz (UG).

10 października 2009 w Königswinter na międzynarodowejkonferencjinaukowej Deutsche und Polen – Nachbarn in Europa, zorganizowanejprzez Akademischer Freundeskreis Danzig-Westpreußendr Magdalena Sacha przedstawiłareferatPreußin als ein Frauenbild. Stereotype in der polnischen und deutschen Kulturgeschichte. 

W dniach 16-17 października 2009 odbyła się w Gdańsku konferencja międzynarodowa Dialog jako idea. Dialog jako doświadczenie, zorganizowanaprzez Zakład Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; dr Zbyszek Dymarski wygłosił referat Abrahama JoschuiyHeschela teoria i praktyka zmagań z rzeczywistością. 

W dniu 18 października 2009 dr Grzegorz Piotrowski uczestniczył w seminarium dyskusyjnym Co dzisiaj znaczy dla nas Chopin? w ramach X Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje”. Dzieło Chopina i jego literackie rezonanse w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.

W dniach 19-22 października 2009 Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w Warszawie międzynarodową konferencje na temat Europejski kanon literacki. Edycje XXI wieku. Prof. Marek Adamiec przedstawił referat Kilka myśli o kanonie literackim z perspektywy Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej. 

W dniach 4-5 listopada 2009 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował konferencje naukową Dziennikarstwo jako zawód i powołanie; dr Monika Białek wygłosiła referat Reporter czy reportażysta? Dziennikarz czy artysta? 

W dniach 12-14 listopada 2009 Katedra Filozofii Boga i Katedra Filozofii Religii UPJPII i Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów zorganizowała w Krakowie międzynarodową konferencję Współczesna filozofia religii – myśl anglosaska, komunikatu przedstawił dr Zbyszek Dymarski. 

Pomiędzy 13 a 20 listopada 2009 w ramach organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku AllAboutFreedomFestival – dr Jakub Sebastian Konefał wygłosił następujące referaty: Od Deborda do Yes-Manów. Strategie subwersywnego przechwytywania w kulturze audiowizualnej (13 listopada), W więzieniu widzialności. Obrazy zniewolenia w kinie najnowszym (14 listopada), Popkulturowy recycling. Berlin jako filmowa ikona miasta wolności (16 listopada), Kultura remixu. Problem praw autorskich w ujęciu twórców związanych z pojęciem kultury konwergencji(20 listopada). 

W dniu 24 listopada 2009 dr Grzegorz Piotrowski wygłosił prelekcję Allen muzyczny w ramach imprezy Woody Allen – powaga błazna; organizatorem było Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

27 listopada 2009 w zorganizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku sesji Woody Allen. Powaga Błazna dr Jakub Sebastian Konefał przedstawił komunikat Problematyczny Woody Allen. 

W dniach 2-7 grudnia 2009 w mieście Philadelphia, USA, odbyła się międzynarodowa konferencja The End(s) of Anthropology, zorganizowanaprzezAmerican AnthropologicalAssociation. DrAleksadra Wierucka przedstawiłareferatThe Dissappearing Art – the Quichua Pottery along the Napo River 

Opublikowane książki:

Zbyszek Dymarski, Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego.Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria i Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2009, s. 320.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

Marek Adamiec, Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka[w:] Tekst (w) sieci, tom 1. Język, styl, gatunki.Red. D. Ulicka. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 37-48.

Marek Adamiec, Między realem a wirtualem – gdzież jest prawda? [w:] Prawda w literaturze. Studia pod red A. Tyszczyka, I. Piekarskiego, J. Borowskiego. Seria: Literatura w Kręgu Wartości pod red. S. Sawickiego. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009, s.199-214.

Marek Adamiec, Słówko o papierze elektronicznym [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej.Pod red. J. Daty i B. Oleksowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 915-921.

Michał Błażejewski, Kamyczek w przekroju albo – jak w ogródku elegancko witać się z gąską[w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Pod red. J. Daty i B. Oleksowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 859-868.

Michał Błażejewski, Kilka muzycznych spojrzeń na świętego Franciszka z Asyżu[w:] ObservareEvangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych. Red. F. M. Rosiński OFM. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów we Wrocławiu, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2009, s. 41-66.

Michał Błażejewski, Od rzemyczka... [w:] Placet experiri...Profesor Tomasz Schramm w oczach przyjaciół. Red. D. Mazurczak, K. Marchlewicz. Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2009, s. 68-78.

Michał Błażejewski, Dobre obyczaje w najweselszym baraku naszego obozu [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Pod red. P. Kowalskiego. Colloquia Anthropologica et Communicativa, vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 157-173.

Michał Błażejewski, Bayreuth Północy – Wagner widziany znad Zatoki Gdańskiej[w:] Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni). Pod red. J. Ciechowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 29-50.

Helena Draganik, Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci i dlaczego[w:] Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja. Red. A. Gumkowska. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 305-314.

Magdalena Sacha, Szkoła dla dziewcząt Luizy von Krockow – marzenia i rzeczywistość [w:] Między przeszłością a nowymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji, pod red. P. Kąkola i A. Reglińskiej-Jemioł, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 129-151.

Zbyszek Dymarski, Film jako szansa dla dydaktyki filozofii. „Zeszyty Filozoficzne”, 2009, s.165 – 172.

Magdalena Howorus-Czajka, Trzeba dać świadectwo."Akcent”, 2009, nr (116) 2, s. 160-168.

Sebastian Jakub Konefał, Filmowe obrazy ponowoczesnej apokalipsy.„Kino”, 2009 r., nr 11, s. 32-35.

Sebastian Jakub Konefał, Melodie godności i pracy.„Kino”, 2009 r., nr 07/08, s. 54-55.
Sebastian Jakub Konefał, Filmowe wcielenia elektronicznych morderców.„Kino”, 2009 r., nr 06, s. 28-31.

Sebastian Jakub Konefał, Przekład z komiksu.„Kino”, 2009 r., nr 03, s. 20-22.

Sebastian Jakub Konefał, Rysunkowi władcy złego smaku. Krótki przewodnik po animowanej nieobyczajności. „Kino”, 2009 r., nr 02, s. 26-29.

Grzegorz Piotrowski, Karol Szymański, Ohyda! Ohyda! Retrospektywa Francisa Bacona w Tate Britain. „Odra”, 2009, nr 4, s. 89-94.

Grzegorz Piotrowski, Tatum Art, Tiomkin Dimitri, Trenet Charles, Tristano Lennie, Umer Magda, Vartan Sylvie, Vaughn Sara, Villas Violetta, Vondráčková Helena [hasła biograficzne w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska 2009, t. 11.

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011