Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2010

Kronika działalności naukowo-badawczej
.
Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa
.

ROK 2010Realizowana tematyka badawcza:

Kontynuacja badań związanych z ogólnym funkcjonowaniem kierunku (czyli badania nad szeroko pojętą problematyką teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury współczesnej i związanych z tym zjawiskiem nowych środków komunikowania, także prace z zakresu kultury popularnej), obok prac wynikających z osobistych zainteresowań pracowników (niejednokrotnie związanych z realizacją przez nich doktoratów czy habilitacji) są to działania skupiające się wokół trzech wątków prymarnych – 1. kultura audiowizualna i kultura popularna, 2. kultura nowych środków komunikacji i 3. ginące kultury świata (związane z badaniami terenowymi w Ekwadorze, na Syberii, w Nepalu, Japonii, na Jamajce i Łotwie). Uzupełniające wobec powyższych wątki – 1. sztuka i kultura współczesna, 2. animacja kultury i kultury alternatywne, 3. problemy historii i kultury regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Gdańska, Kaszub Północnych, Kociewia, Warmii i Mazur oraz badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich na płaszczyźnie kulturowej i historycznej.Kontynuacja badań szczegółowych, wymienionych w latach poprzedzających. Pozostałe – jak poniżej:

Degradowanie sacrum w anglosaskim kinie gatunków; Antyutopie w kulturze audiowizualnej - dr Sebastian Jakub Konefał.

Czeski i słowacki film artystyczny; Nowe fale europejskie lata 60.– mgr Grażyna Świętochowska.

Popular musicstudies– teoria, metodologia, interpretacja; życie i twórczość Jarosława Iwaszkiewicza; historia teatru muzycznego; jazz w Polsce; artystyczna ekspresja głosu ludzkiego – dr Grzegorz Piotrowski.

Nowe kierunki i tematy badań:

Historia kina islandzkiego, monografia –dr Sebastian Jakub Konefał).

System rozrywkowy "Wiedźmin" jako przykład opowiadania transmedialnego - dr Katarzyna Kaczor.

Muzyka popularna a performatyka; Anna Prucnal; teatr Krzysztofa Warlikowskiego; Krzysztof Jung a sztuka gejowska – dr Grzegorz Piotrowski.

Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

Podpisanie umów międzynarodowych między Uniwersytetem Gdańskim a LatvijasKulturasAkademija w Rydze (Łotwa) oraz Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Inicjatorem była dr Aleksandra Wierucka.

Przygotowanie do podpisania umowy z HaskoliIslands (University of Iceland), Reykjavik, Islandia. Inicjatorem był dr Sebastian Jakub Konefał (umowa została podpisana w styczniu 2011).

Organizacja i poprowadzenie studenckich badań na Syberii, w okolicach Bajkału – dr Aleksandra Wierucka.

Uzyskanie statusu czasopisma naukowego przez „Panoptikum”, periodyk poświęcony kulturze audiowizualnej, wydawany przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG.

Otrzymanie stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przy finansowym wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – dr Sebastian Jakub Konefał.

Kalendarium:

„Panoptikum”, periodyk poświęcony kulturze audiowizualnej, wydawany przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG uzyskał status czasopisma naukowego. W 2010 roku redakcja pisma złożyła pierwszą ankietę aplikacyjną, uzyskując wysoką ocenę punktową – 6 pkt (dla recenzowanych czasopism krajowych skala ta waha się od 1 do 9 pkt).

Czasopismo naukowe „Panoptikum” wydawane jest od 2003 roku. Dotychczasowe tomy zorganizowane wokół profilu audiowizualności poruszały m.in. tematykę queercinema (nr 3 (10) 2004), sztuki kobiecej (nr 4(11) 2005), kategorii estetycznej kampu (nr 6(13) 2007), kina i sztuki zaangażowanej społecznie (nr 7(14) 2008), turyzmu (nr 8(15) 2009). Przygotowywany do druku jest numer o Dys/utopiach. Czasopismo redagowane jest przez zespół redakcyjny: mgr Grażyna Świętochowska (redaktor naczelna, Katedra Kulturoznawstwa UG), dr Monika Bokiniec (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG), mgr Ewa Tatar (Instytut Historii Sztuki UJ).

W styczniu 2010 r podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a LatvijasKulturasAkademija w Rydze (Łotwa). Umowa obowiązuje w latach akad. 2010-2013, dotyczy wymiany w ramach programu Erasmus (studenci studiów I i II stopnia: 2 osoby, pracownicy: 1 osoba rocznie). Inicjatorem umowy była dr Aleksandra Wierucka.

18 marca 2010 r., na konferencji Chrześcijańskie inspiracje w etyce, zorganizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat Człowiek agatologiczny Józefa Tischnera przedstawił dr Zbyszek Dymarski.

W dniu 19 marca 2010 r. rozpoczęło się w Gdańsku seminarium pt. Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie, w którym wzięło udział łącznie 34 studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (Niemcy) oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem seminarium, którego program stworzyła dr BeritPleitner z Oldenburga, było pogłębienie znajomości historii Polski i problematyki stosunków polsko-niemieckich przez przyszłych historyków, germanistów i kulturoznawców. W Gdańsku goście zostali przywitani przez dr Magdalenę Sachę z Katedry Kulturoznawstwa UG, a następnie przekazani w ręce studentów II roku kulturoznawstwa – Katarzyny Byczek, Moniki Deranek, Martyny Kowalskiej i Piotra Klauze – którzy przedstawili polsko-niemiecką historię Gdańska na przykładzie pomników Starego i Głównego Miasta. Historia i znaczenie pomników Neptuna, Heweliusza, Jana III Sobieskiego i Kindertransportu, były wcześniej tematem ich studenckich prac proseminaryjnych. Dalsza droga naszych gości po Gdańsku wiodła śladem zagadek historycznych, przygotowanych przez dr Magdalenę Sachę, zaś wieczór zakończył się ciekawą i intensywną dyskusją w Strefie Historycznej Wolnego Miasta Gdańska przy ul. Piwnej, pod bacznym okiem Piotra Mazurka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Następnie program seminarium, zakończonego 28 marca 2010 r., objął miejsca pamięci w Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrześni oraz Warszawie, zaś pokłosiem seminarium ma być niemieckojęzyczna publikacja w formie studenckiego przewodnika po tych miejscach w Polsce.

W dniach 25-26 marca 2010 r. odbyła się II ogólnopolska Konferencję z cyklu: Media – Biznes – Kultura.Pomorze 2010pt. Media – ewolucje, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Referat O poetyce polskiego reportażu radiowegoprzedstawiła dr Monika Białek.

W kwietniu 2010 roku po raz trzeci zostały zorganizowane Warsztaty kociewskie, promujące kulturę i tradycje Kociewia. Warsztaty gościły studentów z Gdańska (UG), Poznania (UAM), Torunia (UMK) i Krakowa (UJ), którzy pod okiem lokalnych rękodzielników poznawali tajniki regionalnego haftu, rzeźby, ceramiki, tańca, śpiewu i gwary. Warsztaty zostały zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe „Mozaika” działające przy Katedrze Kulturoznawstwa.

W dniach 12-13 kwietnia 2010 r., w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Radio a społeczeństwo", zorganizowanej przez Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy współpracy Polskiego Radia Lublin S.A., Akademickiego Radia Centrum oraz Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, dr Monika Białek wygłosiła referat Cechy strukturalne polskiego reportażu radiowego.

W dniach 26-27 kwietnia w Słupsku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita Domów – Dom Boży. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Referat zatytułowany Duchowość i estetyka. Piękno we wnętrzu Domu Bożego wygłosiła dr Barbara Forysiewicz [Walentynowicz].

W dniach 8-18 czerwca 2010 dr Katarzyna Kaczor wygłosiła cykl prelekcji poprzedzających projekcje filmowe odbywające się w ramach 4 festiwalu „AllAboutFreedom”, którego organizatorem było Europejskie Centrum Solidarności. 

9 czerwca 2010 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Heleny Draganik Ograniczenia obiegu informacji w Internecie. Promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski, recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski; prof. UW-M, dr hab. Marek Sokołowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; przewodniczący Komisji: prof. Irena Kadulska.

11 czerwca 2010 w siedzibie Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbył się uroczysty wernisaż muralu namalowanego pod kierunkiem artystki Iwony Zając. Wernisaż połączony był z prezentacją jej projektu zatytułowanego „Idąc za słowem”. Studenci kulturoznawstwa namalowali obraz ścienny inspirowany sztuką Iwana Wyrypajewa "Taniec Delhi".Realizacja poprzedzona była zorganizowanymi w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 w ramach fakultetu dr Magdaleny Howorus-Czajka pt. "Sztuka na marginesie. Trójmiejskie murale" warsztatami szablonu prowadzonymi przez Iwonę Zając.Malowidło można oglądać w holu na I piętrze, przy auli 43 budynku Katedr Kulturoznawstwa i Filologii Romańskiej (przy ul. Grunwaldzkiej 238a).

W dniach 17-21 czerwca 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Association for CulturalStudies w Hongkongu, w Chinach. Dr Aleksandra Wierucka wygłosiłananiejreferatzatytułowanyNew Ways of Maintaining Power as a Result of the Contact with Other Cultures – the Huaorani Case. Na tejsamejkonferencjidr Magdalena Howrus-CzajkawygłosiłareferatThe Art and the Stigma of History on the Example of the Sculpture of WiktorTołkin.

W dniach 21-23 czerwca 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Language, Culture and Mind zorganizowana przez ÅboAkademiUniversity w Turku, w Finlandii. Dr Aleksandra Wierucka wygłosiłananiejreferatzatytułowanyEmpowering the Minority through the Legalization of Its Language – The Kashubian Culture after 2003.

W czerwcu 2010 r. podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Umowa ma obejmować m. in.: wymianę studentów i pracowników naukowych, wspólne badania i publikacje, nauczanie języka polskiego (na terenie Rosji) i rosyjskiego (na terenie Polski) przez dydaktyków z obu uczelni. Obowiązuje w latach 2010-2015 z możliwością przedłużenia. Inicjatorem umowy była dr Aleksandra Wierucka.

W lipcu i sierpniu 2010 zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG na wyspie Olchon na Bajkale. Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszyło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał. Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi. Materiały zgromadzone podczas badań zaprezentowano następnie w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG (6 grudnia) oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku (29 listopada), a następnie w publikacji zaplanowanej na 2011 rok.

Od 3 września do 17 grudnia 2010 dr Sebastian Jakub Konefał w ramach urlopu szkoleniowego (przy wsparciu stypendialnym Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji//Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)przebywał w HaskoliIslands (University of Iceland), Reykjavik, gdzierealizował projekt Kinematografia Islandii i Polski po roku 1989. Badanie porównawcze podobieństw wątków fabularnych. Poza naukowymi efektami (publikacje) i dydaktycznymi (fakultety dla gdańskich studentów, poświęcone kinematografii islandzkiej) poczyniono przygotowania do organizacji w dniach 4-9 maja 2011 przeglądu kina islandzkiego w czasie festiwalu Gdańsk DocFilmFestival – w programie m. in. panel dyskusyjny oraz seria spotkań z islandzkimi reżyserami: FridrikiemFridrikssonem (nominowany do Oscara), ArimMagnússonem i HrafnhildurGunnarsdóttir. Nawiązano współpracę również z innymi instytucjami edukacyjno-kulturalnymi, takimi jak Islandzkie Centrum Filmowe, The Culture House i Icelandic Film Archive (Islandzkie Archiwum Narodowe). Przygotowano także umowę, umożliwiającą wymianę naukową między uczelniami (w pierwszej kolejności wymiana pracowników naukowych).Nawiązano także współpracę z redakcją "Studiów Humanistycznych" w charakterze recenzenta przesyłanych artykułów naukowych oraz koordynatora specjalnego wydania nr czasopisma poświęconego kulturze nordyckiej.

19 września 2010 dr Katarzyna Kaczor wzięła udział w panelu Znaczenie mitu w historii i kulturze narodów, organizatorem którego było Radio Szczecin.

W dniach 27-28 września 2010 r. odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcachmiędzynarodowa sesja Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności. Dr Barbara Forysiewicz przedstawiła tekstSymbol i metafora w polskiej performatyce religijnej.

W dniach 17-21 listopada 2010 r. na dorocznej międzynarodowej konferencji American AnthropologicalAssociation w Nowym Orleanie dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat zatytułowany Gaining Identity throughSocialWork – the Napo River Case.

We wrześniu 2009 roku rozpoczęły się warsztaty szablonu zorganizowane przez artystkę Iwonę Zając, dr Magdalenę Howorus-Czajkę (Katedra Kulturoznawstwa UG) oraz Agatę Brzóskę (Klub Żak), owocem których było ozdobienie przejścia podziemnego pod ul. Wita Stwosza przy kampusie UG. Akcja malowania przejścia odbyła się przy akceptacji Urzędu Miasta
Gdańska i wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Klubu Żak. Uroczysty wernisaż odbył się w dniu 4 października 2010 r.

8 października 2010 w Sali Kameralnej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku „Lekcja czytania” na temat eseju ks. Józefa Tischnera „Ludzie z kryjówek” poprowadził dr Zbigniew Dymarski.

W dniu 23 października 2010 roku mgr Grażyna Świętochowska brała udział w panelu poświęconym twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, zorganizowanym na Uniwersytecie Gdańskim.

W dniach 25-26 października 2010 r. studenci Kulturoznawstwa II MSU, specjalność komunikacja kulturowa, podczas wyjazdu do Warszawy zwiedzili i zapoznali się z pracą redakcji: Polskie Radio S.A., TVN 24, Gazeta Wyborcza. Studenci także mieli okazję zobaczyć i wysłuchać informacji o tym jak powstają słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia oraz jak wykorzystuje się media w działaniach rynkowych, na przykładzie pracy Domu Mediowego Omnicom Group. Organizatorem wyjazdu była dr Monika Białek .

W dn. 27-28 października 2010 r. dr Monika Białek uczestniczyła w XVI Ogólnopolskim Seminarium Reportażystów Radiowych, organizowanym przez Polskie Radio S.A. Podczas seminarium przesłuchiwano reportaże zgłoszone do Konkursu Stypendialnego im. J. Stwory. Dyskutowano także o historii polskiego reportażu radiowego oraz o nowych formach reportażu dźwiękowego, m.in. fotokastach.

28 października w ramach konferencji naukowej organizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury Nekropolie Pomorza (26-28.10.2010) mgr Grażyna Świętochowska wygłosiła referat Filmowa reprezentacja projektu pomorskiej tanatoturystyki: „Wróżby Kumaka” Roberta Glińskiego.

W dniach 8-10 listopada 2010 odbyła się konferencja Spojrzenie – spektakl – wstyd, zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; dr Grzegorz Piotrowski wygłosił referat Jak Pani nie wstyd (tak śpiewać)! Spektakl piosenki Anny Prucnal (współautorem referatu był K. Szymański).

17 listopada 2010 na sesji Leszek Kołakowski – europejski myśliciel w Starogardzie Gdańskim dr Zbyszek Dymarski wygłosił referat Między ateizmem a wiarą filozoficzną. Leszka Kołakowskiego zmagania z religią.

18 listopada 2010 roku zainaugurowała swoją działalność LeMonada, Koło Naukowe Filozofów Kulturoznawstwa. Część organizacyjną poprzedził wykład dr. Lecha Grudzińskiego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, zatytułowany Fryderyk Nietzsche i kryzys kultury. Problemy poruszone w trakcie wykładu dobrze, zdaniem słuchaczy, wpisują się w problematykę, którą w swych dalszych działaniach chciałoby rozwijać powstające właśnie Koło. Do zarządu Koła Naukowego Filozofów Kulturoznawstwa LeMonada wybrani zostali Monika Deranek (3 rok), Katarzyna Szupiluk (3 rok), Maciej Sas (3 rok), Anna Kotowicz (1 rok MSU) i Małgorzata Kraszewska (1 rok MSU). Koło otwarte jest na nowych członków. Opiekunem Koła został dr Zbyszek Dymarski.

26 listopada 2010 w Miejskiej Bibliotece Publicznej [im. Ks. Bernarda Sychty] w Starogardzie Gdańskim dr Zbyszek Dymarski wygłosił prelekcję Człowiek wobec człowieka. Wstęp do filozofii Józefa Tischnera.

6 grudnia 2010 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Julii PastuszakAnkokubutōHijikatyTatsumiego – teatr ciała-w-kryzysie. Promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski, recenzenci: dr hab. Danuta Kuźnicka, Instytut Sztuki PAN; prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański; przewodniczący Komisji: prof. Irena Kadulska.

6 grudnia 2010 r. na posiedzeniu oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dr Zbyszek Dymarski zaprezentował referat O Bogu, człowieku i diable. Leszka Kołakowskiego myślenie o religii.

12 grudnia 2010 mgr Grażyna Świętochowska brała udział w debacie Przez kino do społecznej zmiany, organizator: Krytyka Polityczna (oddział Trójmiasto).

19 grudnia 2010 r. w Cafe Fikcja (nomen omen) we Wrzeszczu podsumowano pięć lat istnienia Katedry Kulturoznawstwa. Program obejmował także loterię fantową na cele statutowe, mającą na celu wzmocnienie kondycji finansowej kierunku i Uczelni.

Opublikowane książki:

Monika Białek, Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2010;

Katarzyna Kaczor, Od Draculi do Lestata. Portrety wampira (wydanie II zmienione). Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2010, s. 100;

Grzegorz Piotrowski, Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 279.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

Monika Białek, Tematyka polskiego reportażu radiowego w pierwszym dziesięcioleciu wolnych mediów[w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 63-71;

Michał Błażejewski, Słowo w kantatach Jana Sebastiana Bacha [w:] Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi.Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 345-352;

Zbyszek Dymarski, Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza [w:] Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii, filozofia dialogu Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s.83-92;

Zbyszek Dymarski, Człowiek jako rozumna wolność. Droga Leszka Kołakowskiego do filozofii człowieka

[w:] Rozum i przestrzenie racjonalnościWydawnictwo UG, Gdańsk 2010,s.81-96;

Barbara Forysiewicz [Walentynowicz], Symbol i metafora w polskiej performatyce religijnej [w:] Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. volumen II. Stowarzyszenie Tutajteraz, Siedlce 2010, s. 65-68;

Konefał Sebastian Jakub, Oblicza wolności. AllAboutFreedomFestival, “Kino” 2010 r., nr 01, s. 56-57;

Konefał Sebastian Jakub, Głód. Recenzja filmu, „Kino” 2010 r., nr 01, s. 83;

Konefał Sebastian Jakub, Wędrówki dalekie i bliskie. GdańskDocFilm Festival, “Kino” 2010 r., nr 06, s. 36-37;

Konefał Sebastian Jakub, Mroczne sny Christophera Nolana, „Kino” 2010 r., nr 07/08, s. 14-16;

Konefał Sebastian Jakub, Islandzka dusza outsidera. Twórczość Fridrika Thora Fridrikssona, „Kino” 2010 r., nr 12, s. 60-62;

Grzegorz Piotrowski, „Chciałbym być sobą…”. Muzyka popularna: od wartości estetycznych do pozaestetycznych [w:] Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej. Monografia zbiorowa, red. nauk. K. Pankowska. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010, s. 315-323;

Szyłak Jerzy, Przylipiak Mirosław, Chaciński Michał, Konefał Sebastian Jakub, Socha Jakub, Mądry błazen z Manhattanu. Zapis debaty w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku w ramach projektu "Woody Allen - powaga błazna" (24-27.11.2009), „Kino” 2010 r., nr 02, s. 54-57;

Barbara Walentynowicz, Dwie sonaty Witkacego. O muzyce w dramacie Sonata Belzebuba[w:] Kody kultury. Interpretacja, transformacja, synergia. Wydawnictwo Sutoris, Wrocław2009, s.185-194

Barbara Walentynowicz, Kompozycje barw i dźwięków[w:] Kolor w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2010,s. 91-96;

Aleksandra Wierucka, The Disappearing Art – the Quichua Pottery[w:] Archeological Invisibility, red. K. Hardy, BAR International Series 2183, 2010, s. 84-90;

Aleksandra Wierucka, Zabić, aby żyć. Wojownicy Huaorani w perspektywie chronologicznej [w:] Zabijać i umierać – aspekty etnologiczne, filozoficzne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne, red. B. Syroka-Płonka, A. Szlagowska, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 287-293;

Inne:

Michał Błażejewski, Rok nie wyrok; Scalające mity i narodowe monopole; Jak natura ciągnęła Wagnera do lasu…;Nocne śpiewy na leśnym popasie…;Przed pierwszą wojną światową… [Obecność Wagnera i jego muzyki na Pomorzu Gdańskim], „Autograf”, 2010, nr 1-6.

Katarzyna Kaczor, Przedmowa [w:] R. Swółł, Seryjne oblicza zła, „Anatomia Fantastyki” nr 15, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2010, s. 7.

Na stronie www. Instytutu Obywatelskiego tekst O aktualności myśli Józefa Tischnera [w:] http://www.instytutobywatelski.pl/wydarzenia/40/o_tischnerze_pisze_zbyszek_dymarski

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011