Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Kronika

Kronika roku 2011

Kronika działalności naukowo-badawczej
.
Pracowników, Doktorantów i Studentów
Katedry Kulturoznawstwa
.

ROK 2011Realizowana tematyka badawcza:

Kontynuacja badań związanych z ogólnym funkcjonowaniem kierunku (czyli badania nad szeroko pojętą problematyką teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury współczesnej i związanych z tym zjawiskiem nowych środków komunikowania, także prace z zakresu kultury popularnej), obok prac wynikających z osobistych zainteresowań pracowników (niejednokrotnie związanych z realizacją przez nich doktoratów czy habilitacji) są to działania skupiające się wokół trzech wątków prymarnych – 1. kultura audiowizualna i kultura popularna, 2. kultura nowych środków komunikacji i 3. ginące kultury świata (związane z badaniami terenowymi w Ekwadorze, na Syberii, w Nepalu, Japonii, na Jamajce i Łotwie). Uzupełniające wobec powyższych wątki – 1. sztuka i kultura współczesna, 2. animacja kultury i kultury alternatywne, 3. problemy historii i kultury regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Gdańska, Kaszub Północnych, Kociewia, Warmii i Mazur oraz badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich na płaszczyźnie kulturowej i historycznej.Kontynuacja badań szczegółowych, wymienionych w latach poprzedzających. Pozostałe – jak poniżej:

Badania medioznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem konwergencji mediów, pogranicznych gatunków dziennikarskich oraz komunikowania medialnego – dr Monika Białek.

Zagadnienie tożsamości podmiotu w aspekcie filozoficznym i kulturowym – dr Zbyszek Dymarski.

Muzyka popularnai popular music studies (teoria, metodologia, interpretacja);performatyka muzyczna; Jarosław Iwaszkiewicz a Jerzy Błeszyński; twórczość Krzysztofa Junga i Anny Prucnal; historia jazzu; sztuka szkła w dwudziestoleciu międzywojennym – dr Grzegorz Piotrowski. 

Nowe kierunki i tematy badań:

Twórczość Pawła Mykietyna – dr Grzegorz Piotrowski.

Najważniejsze osiągnięcia pracowników:

Podpisanie umowy z HaskoliIslands (University of Iceland), Reykjavik, Islandia. Inicjatorem był dr Sebastian Jakub Konefał (umowa została podpisana w styczniu 2011).

Podpisanie z inicjatywy dr Grzegorza Piotrowskiego dwustronnej umowy o wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a UniversitätPotsdam (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy). Umowa dotyczy lat 2011 – 2013 i została podpisana w grudniu 2011.

Organizacja imprezy Kulturą silni na IX Bałtyckim Festiwalu Nauki – dr Aleksandra Wierucka, dr Zbyszek Dymarski, dr Grzegorz Piotrowski. 

Kalendarium:

W pierwszy tegorocznym numerze kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”, ukazał się obszerny artykuł naszej studentki Aleksandry PaprotNekropolia menonicka w Stogach Malborskich.Pisze ona o menonitach – jednym z odłamów ruchu reformacyjnego. Przedstawia jego początki w Niderlandach oraz związki z Polakami i z Polską. Druga część publikacji jest opisem dziejów osadników menonickich na Żuławach.

29 stycznia 2011, dr Zbyszek Dymarski wygłosił odczyt Filozofowanie filmem - prelekcja i warsztaty w ramach Pracowni Dydaktyki Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej Kobieta w kulturze, która odbyła się w Gdańsku w dniu 8 marca 2011 r., dr Aleksandra Wierucka została zaproszona do przedstawienia prezentacji pt. Miejsce i jakość życia kobiet w tubylczych kulturach Amazonii.

8 marca 2011, Dr Zbyszek Dymawski wygłosił prelekcjęFilozofia spotkania Józefa Tischnera - prelekcja dla uczniów Pierwszego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

17-18 marca 2011, Kraków, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konwergencja mediów - Media convergence - Medienkonvergenz", organizator Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, dr Monika Białek wygłosiła referat: Photocasts – radio provided with eyesight.

21 marca 2011 dr Zbyszek Dymarski wygłosił prelekcjęFilozofia Pieska przydrożnego Czesława Miłosza - prelekcja multimedialna i dyskusja w ramach Wieku Miłosza organizowanego przez Operę Bałtycką w Gdańsku.

22 marca 2011 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Czechowskiej-Derkacz, Współczesne sposoby kreacji wizerunku polskiego polityka w mediach (wybrane przykłady). Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. UG, dr hab. Marek Adamiec (Katedra Kulturoznawstwa). Rozprawę recenzowali prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski oraz prof. dr hab. Wiktor Pepliński.

W dniach 14-15 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja naukowa Obrazy kultur świata, zorganizowana w Toruniu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W jej trakcie dr Aleksandra Wierucka zaprezentowała referat Wizerunek Indian Huaorani a zmieniająca się rzeczywistość.

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej Współczesna Ameryka Łacińska, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2011 r., dr Aleksandra Wierucka przedstawiła referat zatytułowany „Ziemia bez cierpienia” – wpływ fundacji tubylczej na przyszłość Indian Quichua”.

18-19 kwietnia 2011, dr Zbyszek Dymarski uczestniczy (bez referatu) w konferencji Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego [Gdańsk].

28-29 kwietnia 2011, dr Zbyszek Dymarski uczestniczy (bez referatu) w konferencji Twarze i maski patriotyzmu – konferencja międzynarodowa w ramach Dni Tischnerowskich [Kraków].

30 kwietnia 2011, w Kościele św. Mikołaja, po niemal dwustu pięćdziesięciu latach przerwy, została wykonana Pasja Gdańska Georga Philippa Telemanna. Wytrwałym inicjatorem przedsięwzięcia był mgr Artur Kawiński.

W majowym numerze podróżniczo-antropologicznego miesięcznika „Poznaj Świat”znajduje się artykuł naszego studenta Jacka Siwko. Pisze on o swojej wyprawie na Cypr i prowadzonych tam badaniach.
Artykuł nosi tytuł - Welcome to TRNC.

10 maja 2011, dr Grzegorz Piotrowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym Artystyczna muzyka popularna w ramach I Konwencji Muzyki Polskiej, zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca w warszawskiej Bibliotece Narodowej.

W dniach 12-13 maja 2011 na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Performatywne wymiary kultury. Katedrę Kulturoznawstwa UG reprezentowali dr Barbara Forysiewicz, która wygłosiła referat Performatyka religijna w polskiej kulturze chrześcijańskiej. Próba definicji, oraz dr Grzegorz Piotrowski, który przedstawił Rozważania o performatywności w muzyce.

14 maja 2011 dr Grzegorz Piotrowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej Naukowcy – artystom, zorganizowanej w Krakowie przez Stowarzyszenie Sztuki Wokalnej “Natural Voice Perfection” i Katedrę Chóralistyki krakowskiej Akademii Muzycznej.

23-24 maja 2011, dr Zbyszek Dymarski uczestniczy (bez referatu) w konferencji Kultura wolności – kultura odpowiedzialności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa Solidarności [Gdańsk].

27 maja 2011 roku pracownicy Katedry – w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki – zorganizowali imprezę Kulturą silni, która odbyła się w budynku Wydziału Filologicznego UG. Dr Aleksandra Wierucka opowiedziała o przebiegu i wynikach zorganizowanych przez siebie studenckich wypraw naukowych do Ekwadoru i na Syberię; prezentacji towarzyszyła wystawa fotografii. Dr Grzegorz Piotrowski przypomniał postać i twórczość Krzysztofa Junga w 60. rocznicę urodzin artysty; po wykładzie nastąpiła rekonstrukcja dwóch działań Junga (Przemiana i jeden z Trzech wątków z życia, każdy z osią symetrii), w której wystąpili dr Piotrowski, Anna Ałaj i Nadzieja Wiarbouskaja, studentki kulturoznawstwa, oraz Daniel Marciniak, stypendysta Erasmusa z Niemiec; ponadto dr Piotrowski zrekonstruował działanie Odpowiedzialność w budynku Katedry, zaś w budynku wydziałowym można było obejrzeć reprodukcje prac Junga. Na zakończenie imprezy dr Zbyszek Dymarski mówił o filozoficznym kinie Krzysztofa Kieślowskiego. W imprezie uczestniczyło około stu osób, większość stanowili uczniowie trójmiejskich liceów.

30-31 maja 2011, Opole, Konferencja naukowa "System medialny w Polsce. Pułapki - Wyzwania - Szanse", Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Poznań-Opole, dr Monika Białek oddała do druku artykuł Reportera prawo do fikcji.

W dniach 15-17 czerwca 2011 r. odbyła się konferencja CurrentIssues in European Cultural Studies zorganizowana w Norrkoping przez Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Podczas konferencji dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat zatytułowany People from under the LoneOak. Using Culture for Constructing Identity in Local Livs’ Communities. Tekstzostałopublikowany w tomieCurrent Issues in Cultural Studies. Conference Proceedings (red.M. Fredriksson, Linköping University Electronic Press, Linköping 2011).

16-17 czerwca 2011, dr Zbyszek Dymarski uczestniczy (bez referatu) w konferencji Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje [Gdańsk].

Podczaskonferencjinaukowejzorganizowanejprzez International Academy for Intercultural Research w Singapurze w dniach 24-28 lipca 2011 r. dr Aleksandra Wierucka wygłosiłareferatzatytułowanyCreating New Type of Leadership as a Result of the Contact with Other Cultures – the Huaorani Case.

Latem tego roku ukazała się książka „Re-wizje Ameryki Południowej”, która jest efektem studenckich badan naukowych przeprowadzonych przez studentów kulturoznawstwa UG w Ekwadorze.

Niemal równocześnie na rynku księgarskim pojawiła się publikacja dr Moniki Białek, adiunkt Katedry Kulturoznawstwa UG„Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia.”, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań-Opole 2010. Jest to pierwsza praca tego typu w Polsce.

We wrześniu br. ukazała się książka „Rodzina w świecie współczesnym”, afiliowana przy Katedrze Kulturoznawstwa UG, pod redakcją naukową Magdaleny Howorus-Czajki, Katarzyny Kaczor oraz Aleksandry Wieruckiej.Tom jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w maju 2009 roku w Katedrze Kulturoznawstwa UG. Głównym problemem, którym zajmowali się naukowcy, była kondycja współczesnej rodziny, jej problemy, przemiany i przyszłość. Artykuły w tomie zostały podzielone na kilka grup tematycznych: model rodziny, obraz rodziny w dyskursie medialnym, relacje w rodzinie, kryzys rodziny oraz współczesna rodzina w różnych kulturach. Dzięki takiemu podziałowi kwestie związane z rodziną zostały omówione z różnych punktów widzenia. Wielogłos autorów tomu „Rodzina w świecie współczesnym” jest interdyscyplinarny, bowiem na konferencję zaproszeni zostali socjolodzy, prawnicy, kulturoznawcy, etnolodzy, politolodzy, literaturoznawcy, badacze mediów i antropolodzy.

19-21 września 2011, Ustroń, Konferencja Naukowa „Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa”, organizator Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, dr Monika Białek wygłosiła referat: Reportaż dźwiękowy obrazkach, czyli rzecz o fotokastach.

23-24 września 2011 dr Zbyszek Dymarski prezentuje referatObraz jako inspiracja dla przed-filozoficznego i filozoficznego namysłu w Warszawie na konferencji „Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii”; konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

27-29 września 2011, dr Zbyszek Dymarski prezentuje referatKształtowanie się tożsamości nowoczesnej według Charlesa Taylora w Lublinie konferencja międzynarodowa: „Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat”; konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej;

Pierwsi absolwenci kulturoznawstwa UG rozpoczęli naukę na studiach doktoranckich – w Gdańsku: Patrycja Hamerska (seminarium Prof. Tadeusza Linknera), Alicja Rudnicka (seminarium Prof. Michała Błażejewskiego) i Marta Tymińska (seminarium Prof. Marka Adamca), w Warszawie – Martyna Adamczak (seminarium Prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej, SWPS).

W dniach 5-9 października 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez International Society for ShamanisticResearch. Trzeciego dnia konferencji dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat zatytułowany Changing Art of the HuoraniShaman in the Contemporary Times.

10 października 2011 Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w kategorii najlepszych prac dyplomowych o tematyce sopockiej przyznała jedno z dwóch wyróżnień Małgorzacie Polakowskiej, autorce pracy licencjackiej Aktorem myśli lepione. O metodzie pracy z aktorem Ewy Ignaczak.

14 października 2011 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Franaszczuk-TruszkowskiejBiblioterapia w kształtowaniu postaw uczniów szkoły podstawowej. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Michał Błażejewski (Katedra Kulturoznawstwa). Rozprawę recenzowali prof. US, dr hab. Urszula Chęcińska oraz prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska.

25-27 października 2011, dr Zbyszek Dymarski prezentuje referatCzłowiek w horyzoncie rozpaczy w Krakowie ( „Międzynarodowy Kongres Tischnerowski”; konferencja zorganizowana przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II;

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej Być Indianinem to..., która została zorganizowana w Toruniu przez Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnologiczne (PAES/PATE) w dniach 28-29 października 2011 r., dr Aleksandra Wierucka wygłosiła referat New Type of Leadership – a Reaction to ChangingReality in Huaorani Culture.

Kapituła Konkursu Fundacji na rzecz Rozwoju Rolnictwa dokonała pod koniec października 2011 wyboru laureatów III edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.W pierwszej kategorii konkursu obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatem została Aleksandra Paprot, absolwentka kulturoznawstwa UG, autorka pracy „Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku”. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin ocenił ją jako „oparty na bogatej dokumentacji i własnych badaniach ciekawy obraz wsi na Żuławach w okresie powojennym”. Dla czytelników może stać się nie tylko historią i opisem sytuacji społeczno-kulturowej wsi, ale również monografią wspomnień jej mieszkańców, będących przesiedleńcami z różnych rejonów Polski. Nagrodzona praca ukaże się drukiem w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Sylwetka Laureatki http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=556&Itemid=580&lang=pl

8-10 listopada 2011, dr Zbyszek Dymarski prezentuje referatCzłowiek zanurzony w świecie. Abrahama JoshuyHeschela myślenie o człowieku w Słupsku konferencja międzynarodowa: „Koncepcja człowieka w filozofii żydowskiej”; konferencja zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku;

17-18 listopada 2011, Wyjazd grupy studentów II roku MSU do Warszawy do redakcji Polskiego Radia, firmy reklamowej Media Miejskie, Wprost, Gazety Wyborczej, PAP w ramach zajęć Praktyka mediów, prowadzonych przez dr Monikę Białek .

17-18 listopada 2011, dr Zbyszek Dymarski prezentuje referat Tischnerowska antropologia nadziei, czyli heideggerowskie jestestwo po Heideggerze wKatowicach konferencja międzynarodowa: „Tischner – w stronę fenomenologii wartości i nadziei”; konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Fenomenologiczne im. Jana Patočki oraz Uniwersytet Śląski;

W trakcie międzynarodowej konferencji American Anthropological Association, która odbyła się w Montrealu w dniach 16-20 listopada 2011 r., dr Aleksandra Wierucka zaprezentowała wyniki swoich badań pt. Constructing Identity in LocalLivCommunity.

4 grudnia 2011 r. z inicjatywy dr Grzegorza Piotrowskiego została podpisana dwustronna umowa o wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a UniversitätPotsdam (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy). Umowa dotyczy lat 2011 – 2013.

7-9 grudnia 2011, dr Zbyszek Dymarski prezentuje referatMiędzy sacrum a sanctum czyli o pewnej próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej w Gdańsku konferencja krajowa, „Sacrum w kinie. Dziesięć lat później”; konferencja zorganizowana przez Katedrę Kultury i Sztuki oraz Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego;

Działalność kołanaukowego LeMonada (jeśli idzie o imprezy ogólnodostępne) –

  • Spotkanie z założycielami trójmiejskiej grupy TotArt – PawłamKonioKonnakiem i Marcinem Rucińskim [17 stycznia 2011];
  • Spotkanie z gdańską malarka Iwoną Zając [21 marca 2011]
  • Udział (w tym referat pani Małgorzaty Kraszewsjkiej) w obchodach 25-lecia formacji tranzytoryjnejTotArt [27 kwietnia 2011]
  • Spotkanie z managerką kultury Natalia Cyrzan [9 maja 2011]
  • Zebranie wyborcze i organizacyjne koła z udziałem studentów 1-go roku [8 listopada 2011]
  • Spotkanie dyskusyjne w odniesieniu do filmów – Nous [reż. Olivier Hems] i Sid [reż. NolwennLemesle] z krakowskiego Festiwalu Filmów Filozoficznych [13 grudnia 2011]

Opublikowane książki:

Jerzy Szyłak. Druga strona komiksu. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2011, s. 289.

Re-wizje Ameryki Południowej, red. A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 87.

Rodzina w świecie współczesnym - modele, role, funkcje, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 383.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

Monika Białek, Cechy strukturalne reportażu radiowego, w: Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Monika Białek, Obraz współczesnej rodziny w polskim reportażu radiowym, w: Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Monika Białek, Reportaż radiowy jako dzieło sztuki audialnej, czyli o radiowych środkach wyrazu, w: Media – biznes – kultura, red. J. Kreft, R. Stopikowski, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2011.

M. Białek, Prawo reportera do fikcji, w: Media - czwarta władza?, red. W. Machura, J. Sobczak, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, t. III, cz. 2, Opole-Poznań 2011

Zbyszek Dymarski, Człowiek agatologiczny według Barbary Skargi i Józefa Tischnera [w:] „Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej”, Kraków 2011, s. 275-285;

Zbyszek Dymarski, Antropologia zdrady [w:] „Rodzina w świecie współczesnym”, Gdańsk 2011, s.263-272;

Zbyszek Dymarski, Abrahama JoshuyHeschela teoria i praktyka zmagań z rzeczywistością [w:] „Dialog. Idea i doświadczenie”, Gdańsk 2011, s.312-324;

Grzegorz Piotrowski, Jak Pani nie wstyd tak śpiewać?! Spektakl piosenki Anny Prucnal, w: Spojrzenie – spektakl – wstyd, red. nauk. J. Potkański, R. Pruszczyński, Warszawa 2011. (z K. Szymańskim)

Grzegorz Piotrowski, Jak uczynić nieintencjonalne intencjonalnym? Refleksje o wychowaniu przy okazji pewnego koncertu, „Sztuka – Kultura – Edukacja” 2011, nr 2, s. 17-25. (z K. Szymańskim))

Inne:

Michał Błażejewski, Rozkwit teatru w Wolnym Mieście Gdańsku; Czego nie da się osiągnąć na pudełkowej scenie…; Prawdziwa Brunhilda i prawdziwy Grane; Bye-bye Berlin – Berlin, hello! [Obecność Wagnera i jego muzyki na Pomorzu Gdańskim], „Autograf”, 2011, nr 1-6.

Jarosław Iwaszkiewicz, Listy ze Sztokholmu i Monachium do Jerzego Błeszyńskiego, opracował i przypisami opatrzył G. Piotrowski, „Odra” 2011, nr 4, s. 50-53.

Grzegorz Piotrowski, Anna Prucnal w Berlinie, [rec. recitalu A. Prucnal], www.e-teatr.pl/pl/artykuly/106319.html. (z K. Szymańskim)

Grzegorz Piotrowski, Konferencja EAS – ISME w Gdańsku, „Twoja Muza” 2011, nr 2, s. 63.

Grzegorz Piotrowski, Mistrz w formie, [rec. cyklu koncertów Ch. Aznavoura], „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 40, s. 39.

Ostatnio modyfikowane: 08.02.2011