Katedra Kulturoznawstwa O KATEDRZE Lista pracowników Katedry Biogramy - Kulturoznawstwo

Biogramy pracowników Katedry Kulturoznawstwa (A-H)


 

ADAMIEC Marek, prof. UG, dr hab., Katedra Kulturoznawstwa (kierownik).

Studia: - filologia polska (seminarium prof. dr hab. Marii Janion) – UG (1979); dr (promotor - prof. dr hab. Alina Witkowska) – IBL PAN (1987); dr hab. – UG (2004).

Praca: od 1982 pracownik UG, od 1982 – w Instytucie Filologii Polskiej, od 2006 – w Katedrze Kulturoznawstwa.

Tematyka prowadzonych badań: historia kultury polskiej XIX i XX wieku, twórczość Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta, społeczna historia komunikacji, przemiany literatury związane z przemianami mediów.

Prace badawcze: przemiany literatury w perspektywie przemian mediów; e-papier i e-czytniki a tradycyjna literatura.

Ważniejsze publikacje i projekty: Książki: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991; Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995; "Cień wielkiej tajemnicy...". Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz..., Gdańsk 1995: "Pomnik trochę niezupełny". Rzecz o poezji, apokryfach i Zbigniewie Herbercie, Gdańsk 1996; Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. Wybór i posłowie w: Cyprian Norwid, Poezje, Wrocław 1998.
Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in.: "Pamiętnik Literacki", "Studia Norwidiana", "Kultura" (Paryż), "Ex Libris", "Kresy. Kwartalnik Literacki", "Punkt", "Podpunkt", "Tytuł", "Twórczość", "Odra", "Przegląd Polityczny". Pełny wykaz ważniejszych publikacji: http://monika.univ.gda.pl/~fpoma/bibliog.html.

Realizuje projekt autorski: Literatura polska w Internecie, którego integralną część stanowi przygotowana w ramach współpracy z UNESCO Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.

Przynależność do organizacji naukowych: Komisja Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
 
Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdański; tel. kom.: 0 604 466 143;
 

 

BŁAŻEJEWSKI Michał, prof. dr hab.; Katedra Kulturoznawstwa

Studia: - filologia polska (seminarium prof. dr. Włodzimierza Dworzaczka) - UAM w Poznaniu - (1971); dr (promotor prof. dr Andrzej Bukowski) - UG (1982), dr hab. - UG (1995), profesor nadzwyczajny - UG (1999), profesor (tytuł - 2005).

Od 1972 r. pracownik UG, od 1974 - w Instytucie Filologii Polskiej, od 2006 – w Katedrze Kulturoznawstwa; w latach 1969-1991 - kierownik filii Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego; 1982-1994 - kierownik Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji UG, w latach 1996-1999 zastępca dyrektora ds. nauki, 1999 – 2005 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, 2002 – 2005 kierownik Zakładu Wiedzy o Mediach i Kulturze Współczesnej, 2005 – 2011 Zakładu Nauk o Kulturze, 2006 – 2012 Katedry Kulturoznawstwa. Opiekun Internetowego Koła Naukowego Filologii Polskiej IKONA (1996-2006), przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Literackiego Scriptus (1997-2009), współpracownik Biblioteki Literatury Polskiej w Internecie (od 1998). Autor programów i opiekun specjalności zawodowych na studiach polonistycznych – Wiedza o kulturze, Wiedza o mediach i pracy dziennikarza, Komunikacja społeczna. Autor programu dwustopniowych magisterskich stacjonarnych studiów Kulturoznawstwa oraz programu Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej. Ekspert Państwowej a następnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (do 2016). Współpraca programowa i recenzencka z czasopismami naukowymi:  Studia Kulturoznawcze (UAM, Poznań), Prace Literaturoznawcze (UWM, Olsztyn), Media – Kultura – Komunikacja Społeczna (UWM, Olsztyn), Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo (UWr – Wrocław).

Tematyka prowadzonych badań: teoria, historia i filozofia kultury, historia i socjologia literatury, literatura popularna, komunikacja kulturowa; metodyka dziennikarska.

Promotor prac dyplomowych - magisterskich i licencjackich 

Promotor prac doktorskich

Recenzent prac doktorskich i dorobku habilitacyjnego

Kierowane prace naukowo badawcze: Tekst literacki i media elektroniczne- 2001-2003; Tekstowe i pozatekstowe elementy przekazu multimedialnego– 2002; Teksty i konteksty kultury. Słowo – obraz – dźwięk // Literatura – sztuki plastyczne – muzyka – 2005; Antropologia – filozofia – teksty kultury (2008).


Ważniejsze publikacje: 
„Signor, guardateunpocochemascheregalanti!”kilka drobnych uwag o maskach Wolfganga Amadeusza Mozarta [w:] Oblicza masek, Wrocław 2013; O zapominaniu (się) w operze uwag parę [w:]Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, Wrocław 2012; Słowo w kantatach Jana Sebastiana Bacha [w:] Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Gdańsk 2010; Bayreuth Północy – Wagner widziany znad Zatoki Gdańskiej [w:] Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni. Gdańsk 2009; Dobre obyczaje w najweselszym baraku naszego obozu [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wrocław 2009; Od rzemyczka... [w:] Placet experiri... Profesor Tomasz Schramm w oczach przyjaciół, Poznań 2009; Kilka muzycznych spojrzeń na świętego Franciszka z Asyżu [w:] ObservareEvangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2009; Kamyczek w przekroju albo – jak w ogródku elegancko witać się z gąską [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, Gdańsk 2009; Bach i słowo wcielone [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne – ciało w kulturowych dyskursach, Opole 2008; Od intermedialności do transmedialności. Opera w świecie zapisu audiowizualnego [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007; Pokarmy niebieskie, pokarmy ziemskie w kantatach Jana Sebastiana Bacha [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, Opole 2007; Muzyka w świecie zwierząt - zwierzęta w świecie muzyki [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, Opole 2007;Śpiewacy sopockiej Waldoper w nagraniach płytowych, „Rocznik Sopocki” Nr XIX:2006; „Ten pana kolega z listy płac...” [w:] Po co nam Gałczyński. Studia i szkice…, Opole 2005; Gdy zmysły grają... Muzyka, literatura, emocje i znaczenie [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury..., Gdańsk 2004; Dialog w przestrzeni kultury, Gdańsk 2005; „Na drogach, kędy zły nie kroczy...” – o wędrowaniu w dramatach Ryszarda Wagnera [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury..., Opole 2003; „Siódme zmysły”. Dywagacje niemuzykologiczne..., „Literatura Ludowa” 2002 nr 1; Baśnie Braci Grimm i muzyka. „Literatura Ludowa” 2000 nr 4-5; Fleszarowa Sopocka albo - jak być kochaną..., Gdańsk 1999; Stara sztuka - nowe media. Opera i audiowizualne środki przekazu - próba uporządkowania związków [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura..., Wrocław 1998; Uwagi o śmierci i umieraniu w tradycji Braci Lwie Serce [w:] Astrid Lindgren - Barwy świata dzieciństwa, Gdańsk 1997; Źle się dzieje w Dolinie Muminków [w:] Świat Muminków, Gdańsk 1995; JRR Tolkien - Powiernik Pieśni, Gdańsk 1993 [rozszerzona wersja internetowa – www.literatura.net.pl]; Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk 1993; Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat, "Prace historycznoliterackie" 1987 nr 12-13; Uwagi o zastosowaniu kategorii stereotypu w badaniach tekstu literackiego, "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1986 nr 29. 

Przynależność do organizacji naukowych: Association for Cultural Studies, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (lata 2008 – 2013 włącznie).

Odznaczenia – Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1973), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Portal Edukacyjny UG - prowadzone kursy 

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk.
e-mail: kultura@univ.gda.pl

 


DRAGANIK Helena, dr, Katedra Kulturoznawstwa, adiunkt.

Studia: filologia polska (UG 1989) - promotor: dr hab. Marek Adamiec; Studium Podyplomowe Handlu Zagranicznego (UG, 1991); Studium syndyków masy upadłościowej i likwidatorów podmiotów gospodarczych (Zrzeszenie Prawników Polskich, ZW Warszawa 1993).
Praca doktorska "Ograniczenia obiegu informacji w Internecie" (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski) – Uniwersytet Gdański (2010).
Od 01.10.2001 pracownik UG. 

Praca dydaktyczna: prowadzenie zajęć z zakresu edukacji informatycznej i nowych mediów.

Administrator witryny internetowej Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w latach 2001-2008.
Koordynator Wydziałowy Wydziału Filologiczno-Historycznego I-VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Tematyka prowadzonych badań: cenzura i ograniczenia obiegu informacji w internecie.

Ważniejsze publikacje:

 • Przygotowywanie tekstów do projektu badawczo-naukowego Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego „Literatura Polska w Internecie” 
 • Dobór, opracowanie, tłumaczenie materiałów do filmów oraz udział w montażu (z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych) do ogólnopolskich wystaw:
  1. „Francisco Goya. Giambattista Piranesi. Symbole i wizje” - 2002.
  2. „Pablo Picasso. Grafika, ceramika, arrasy” - 2002/2003.
 • Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci i dlaczego, [w:] Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja. Red. A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN: 978-83-7644-035-4, 2008, s. 305–314.

Tłumaczenia:
1. Jeffry H. Garson, „Czy powinniśmy być razem”, tłum. z ang. H. Draganik, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. ISBN 83-87957-97-6
2. Luis Resines Llorrente, Małżeństwo. Poślubieni przed Bogiem, tłum. z hiszp. H. Draganik, Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2003, ISBN 83-89167-11-5

Przynależność do organizacji naukowych: 
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (wiceprezes Gdańskiego Oddziału PTK)
 
Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk.
 

 
 
DYMARSKI Zbyszek, dr, Katedra Kulturoznawstwa (adiunkt)

Studia: Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i edukacji medialnej. Obronił doktorat poświęcony problematyce zła w filozofii Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego (seminarium o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP).

Praca: Wykonywał bardzo różne zawody. Między innymi uczył (ostatnio jako nauczyciel dyplomowany) filozofii, etyki i wiedzy o kulturze w trójmiejskich liceach. Na wyższych uczelniach Pomorza prowadził wykłady z antropologii, filozofii religii, etyki i dydaktyki filozofii.

Publikacje: Publikował artykuły naukowe i popularno-naukowe na łamach „Logosu i Ethosu”, „Ruchu Filozoficznego”, „Tytułu”, „Znaku”, „Toposu”, „Przekroju”, „Autografu” oraz w pracach zbiorowych i materiałach pokonferencyjnych.

Ważniejsze publikacje:

 • Strategie nauczania filozofii, [w:] „Forum Pedagogiczne” 2015, nr1;
 • Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych  [w:] „Ruch Filozoficzny” 2014, nr2;
 • Obraz jako inspiracja dla przed-filozoficznego i filozoficznego namysłu, [w:] „Jak uczyć by nauczyć filozofii?”, Warszawa 2014;
 • Między sacrum a sanctum, czyli o pewnej próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej [w:] „Sacrum w kinie – dekadę później”, Gdańsk 2013;
 • Poza barbarzyństwo – Leszek Kołakowski w poszukiwaniu źródeł tożsamości ponowoczesnego Europejczyka [w:] „Kulturowe paradygmaty końca”, Częstochowa 2013;
 • Film jako środek w dydaktyce filozofii [w:] „Filozofia – edukacja interaktywna”, Warszawa 2012;
 • Człowiek agatologiczny według Barbary Skargi i Józefa Tischnera [w:] „Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej” Kraków 2011;
 • Abrahama Joshuy Heschela – teoria i praktyka spotkań z rzeczywistością [w:] „Dialog. Idea i doświadczenie”, Gdańsk 2011;
 • Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza [w:] „Rzeczywistość dialogu”, Gdańsk 2010;
 • Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009;
 • Zło odwieczne, zło dzisiejsze – Leszek Kołakowski wobec pytań o zło [w:] „Ruch Filozoficzny” 2009, nr3;
 • Tischnerowska koncepcja kuszenia [w:] „Aktualność Tischnera”, Szczecin 2008;
 • Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury [w:] „Tolerancja a edukacja”, Gdańsk 2008;
 • To speak of God or man? [w:] „God in Auschwitz”, Kraków 2008;
 • Człowieczeństwo na miarę odpowiedzialności – Leszka Kołakowskiego filozofia człowieka [w:] „Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP”, Kraków 2007;
 • Koniec Herberta [w:] „Punkt po punkcie. Koniec”, Gdańsk 2006;
 • Wprowadzenie do filozofii solidarności Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole”, Kielce 2004;
 • Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego [w:] „Z dziejów filozofii zła”, Toruń 1998;
 • Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską [w:] „Logos i Ethos” 1998, nr1;

Obszar badań: antropologia filozoficzna, antropologia współczesności, antropologia religii, filozofia religii, dydaktyka filozofii.
kierownik Pracowni Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne (prezes zarządu)

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, pok.4.45

e-mail: zbyszko_skrzynka@wp.pl


FORYSIEWICZ Barbara dr, Katedra Kulturoznawstwa (adiunkt)

Studia: Filologia polska, spec. kulturoznawcza UG – praca magisterska „Aktor w teatrze piosenki. O twórczości estradowej Michała Bajora” (seminarium prof. dr. hab. Michała Błażejewskiego) - UG (2004); praca doktorska „Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza” (promotor prof. dr hab. Michał Błażejewski) - UG (2009).

Praca: Katedra Kulturoznawstwa UG – asystent (od 2008), adiunkt (od 2009).

Tematyka prowadzonych badań: wzajemne relacje pomiędzy literaturą, muzyką i malarstwem, teatr piosenki, duchowość prawosławnego Wschodu wyrażona w muzyce i ikonografii.

Ważniejsze publikacje: 

 • Muzyka jako sztuka czysta i jej zaprzeczenie [w:] Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, UNIVERSITAS, Kraków 2007.; 
 • Ku zjednoczeniu w wierze. Słowianie Wschodu i Zachodu w ekumenicznych wystąpieniach Jana Pawła II w Polsce [w:] Jan Paweł II. Apostoł Słowian wschodnich, red. A. Radziwiłł, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Ważniejsze konferencje naukowe:

 • „I Polski Kongres Estetyczny Wizje i re-wizje”, Kraków 2006 r.;
 • „Język a socjum. Funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej”, Toruń 2007 r.;
 • „Przestrzeń ciszy” II interdyscyplinarna konferencja naukowa „Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań”, Duszniki Zdrój 2007 r.;
 • „Miasto wielu kultur” Bydgoszcz 2007 r.;
 • „Retoryka ciała/cielesności we współczesnym polskim dyskursie publicznym” Pobierowo 2007 r.;
 • „Neurotyczność w literaturze i literaturoznawstwie” Poznań 2008 r.;
 • „Miejsce, które leczy. Antropologia uzdrowiska”, Inowrocław 2008r.;
 • „Kolor w kulturze”, Toruń 2009 r.; „Kody kultury”, Międzygórze 2009 r.

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, p. 4.46.

e-mail: finbw@ug.edu.pl

 

HOWORUS-CZAJKA Magdalena, dr, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa.


Studia: historia sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski (1996) – praca magisterska pod kierunkiem prof. Jadwigi Kuczyńskiej w katedrze historii sztuki średniowiecznej polskiej pt. „Monografia kościoła parafialnego w Stężycy nad Wisłą”.Praca doktorska - promotor dr hab. Lechosław Lameński, recenzenci: prof. Andrzej Olszewski (PAN), dr hab. Waldemar Baraniewski (UW), temat pracy – „Rola czasopiśmiennictwa w rozpowszechnianiu idei abstrakcji niegeometrycznej w sztuce polskiej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku” – Katolicki Uniwersytet Lubelski (2003)

Przebieg pracy: Zespół Szkół Katolickich w Gdyni – nauczyciel historii sztuki (2003-2004)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historia sztuki (system zaoczny) – ćwiczenia z historii sztuki nowoczesnej, proseminarium z historii sztuki nowoczesnej, wykład monograficzny, Studium Podyplomowe dla nauczycieli „Wiedza o kulturze” – wykładowca przedmiotu Wiedza o sztukach plastycznych

Tematyka prowadzonych badań: sztuka po II wojnie światowej, malarstwo amerykańskie, sztuka polska lata 40 i 50 te XX w., sztuka polska lat 90 XX w.

Ważniejsze publikacje:

Książki Autorskie:

 1. Przenikanie idei informelu a prasa polska lat 40.i 50. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 2. Wiktor Tołkin - rzeźbiarz. Monografia twórczości, Neriton 2012.

Książki Redakcje:

 1. Wiktor Tołkin – ślady, red. Magdalena Howorus-Czajka, katalog wystawy 07.05-30.09.2014,  Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 2. Sztuka na marginesie. Trójmiejskie graffiti i murale, red. Magdalena Howorus-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 3. Rodzina w świecie współczesnym. Antologia tekstów, red. Magdalena Howorus-Czajka, Katarzyna Kaczor, Aleksandra Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Artykuły:

 • Sploty życia i nici w twórczości Tamary Hans-Jaworskiej, [w:] Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815–1990, red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Dominik Ziarkowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2015, s. 391-400.
 • Tadeusz Piotr (Peter) Potworowski: An Analysis of Changes in His Art of the English Period in the Light of Art Criticism in Polish Émigré Periodicals [in:] Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation. Studies on Modern Art, vol. 5, eds. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Toruń 2015, p. 235-234.
 • Zagadnienia plastyczne a czasopiśmiennictwo kulturalne w Polsce lat 40. i 50. XX wieku Komunikat z badań „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, T. XVII (2014), Z. 1 (33), s. 91-109.
 • Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój ilustracji książkowej. Analiza zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej, „Quart” 2014, nr 2 (32), s. 26-39.
 • Hołd dla śmierci i życia w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina, [w:] Wiktor Tołkin – ślady, red. Magdalena Howorus-Czajka, katalog wystawy 07.05-30.09.2014,  Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2014.
 • Sztuka na marginesie, [w:] Sztuka na marginesie. Trójmiejskie graffiti i murale, red. M. Howorus-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 7-16.
 • Pomnik jako dialog. Wspomnienie o Wiktorze Tołkinie, „Orońsko” 2013, nr 2, s. 61-66.
 • Pomiędzy mitem a wiedzą o sztuce amerykańskiej – rozważania w świetle polskiego czasopiśmiennictwa kulturalno-społecznego z dekady lat 1945-1955, [w;]Ars omniavincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, TN KUL, Lublin 2012, s. 547-558.
 • The Dynamic Process of Remembering In Art. – Perception of Victor Tolkin’s Historical Monuments Before and After Transformation of State System in Poland, [w:] “Current Issues in European Cultural Studies. Conference Proceedings”, red. M. Fredricksson, Linköping University Electronic Press, Linköping 2011, s. 529-536.
 • Odnalezione więzi. Wybrane aspekty twórczości plastycznej Iwony Zając, [w:] Rodzina w świecie współczesnym. Antologia tekstów, red. Aleksandra Wierucka, Katarzyna Kaczor, Magdalena Howorus-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Mała forma – wielka wizja. Medale Wiktora Tołkina, „Roczniki Humanistyczne”2011, t. LIX, z. 4, s. 271-285.
 • Medycyna a body art w sztuce polskiejlat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] StromataAnthropologica, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 313-320.
 • Uwikłanie sztuki w historię oraz związane z tym problemy interpretacji, poznania oraz wartościowania na przykładzie twórczości Wiktora Tołkina, „Roczniki Humanistyczne”2010, t. LVIII, z. 4, s. 249-263.
 • Trzeba dać świadectwo, „Akcent 2009, nr (116) 2, s. 160-168.
 • Obyczaj i obyczajowość w PRL oczami Władysława Hasiora, [w:] StromataAnthropologica, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s.295-305.
 • Zarys problematyki badawczej nad kościołem parafialnym w Stężycy, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2000-2001 t. XLVIII-XLIX, z.4, s. 145-168.
 • Pollock – życie i twórczość, „Akcent” 2002, nr 4, s. 135-141.

Konferencje międzynarodowe:

 • Picturebooks, Democracy and Social Change International Conference at the University of Gdańsk, Poland 17th-18th September 2015
 • referat pt. „The True Fiction” – The Memory and the Post-Memory of the War’s Trauma in the Picturebook.
 • Provocation as Art, Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, 2nd Ekphrasis Conference on Cinema and Visual Culture, 25-29 2015, Cluj, RomaniaBabeș-Bolyai University,  Faculty of Theater and Television,  Department of Cinema and Media, held May
 • referat pt. Incorporating the Viewer into the Picture/Incorporating the Picture into New Media in the Art of Dominik Lejman
 • Międzynarodowakonferencja Association for Cultural Studies „Crossroads” Norrköping, Sweden, 15-17.07. 2011
 • referat pt. The Dynamic Process of Remembering in Art – Perception of Victor Tolkin’s Historical Monuments Before and After Transformation of State System in Poland
 • Międzynarodowa konferencja Association for CulturalStudies „Crossroads” w Hong Kongu w 2010 r.
 • referat pt. The Art and the Stigma of History on the Example of the Sculpture of WiktorTołkin

Udział w organizacji seminariów, sympozjów, konferencji i inne:

 • Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Kulturoznawstwa UG, dr Aleksandrą Wierucką, mgr Marcinem Owsińskim – pracownikiem Muzeum Stutthof) promocji książki-komiksu historycznego pt. „Szczęściarz z rocznika 1917” wyd. Muzeum Stutthof w Sztutowie w dn. 11.03.2015. i wygłoszenie referatu pt. Komiks historyczny „Szczęściarz z rocznika 1917” jako forma artystyczna + notatka na stronę internetową Muzeum Stutthof pt. konferencja Narysować przeszłość. Współczesny komiks historyczny oraz organizacja wystawy na hallu Wydz. Filologicznego poświęcona Muzeum Stutthof we współczesnej fotografii.
 • Kurator wystawy Wiktor Tołkin – ślady…, wraz z mgr Małgorzatą Jarocką i dr Marcinem Owsińskim, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 09.05.-30.09.2014.
 • prelekcja pt. Koloryści a prasa polska lat 40. XX wieku na finisażu wystawy Artur Nacht-Samborski 1898 -1974. Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej  w dn. 8 marzec 2014 zorganizowanej przez Muzeum Sopotu.
 • współorganizator ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. Rodzina w świecie współczesnym modele, role funkcje, zorganizowanej w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 17-19.05.2009.

W druku:

 • Pomiędzy indywidualnym doświadczeniem traumy a pamięcią zbiorową – reinterpretacje przeszłości w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina
 • Kościół św. Jana w Gdańsku i/a sztuka współczesna
 • The True Fiction” – The Memory and the Post-Memory of the War’s Trauma in the Picturebook
 • Incorporating the Viewer into the Picture/Incorporating the Picture into New Media in the Art of Dominik Lejman

Członkostwo: Association for CulturalStudies, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk.

e-mail: m.howorus-czajka@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 05.04.2016