Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Fakultety

Fakultety i wykłady do wyboru w roku akademickim 2015/2016

Przedmioty do wyboru w roku akademickim 2014/2015
dla studentów KULTUROZNAWSTWA

OGÓLNE ZASADY WYBORU

 
Określenia: FakultetPrzedmiot do wyboru znaczą mniej więcej to samo i odnoszą się do grupy przedmiotów, które są przedstawiane studentom naszego kierunku do wyboru. Dla uproszczenia będziemy używać określenia Fakultet dla innych niż wykład form prowadzenia zajęć wybieranych przez studentów. Mówiąc o wykładach do wyboru zamiast określenia Wykład monograficzny będziemy używać określenia Wykład do wyboru. Nie każdy bowiem wykład monograficzny musi być jednocześnie wykładem do wyboru (i odwrotnie).
W indeksach proszę wpisywać pełne nazwy. Np. Wykład do wyboru: Nazwa wykładu a także Fakultet: Nazwa fakultetu.

Każdy blok zajęć do wyboru – 30 godzin dydaktycznych (o ile nie zaznaczono inaczej).
Studentów Kulturoznawstwa obowiązuje wybór fakultetów i wykładów zgodnie z wymiarem podanym w siatkach dla odpowiedniego typu i rocznika studiów.
Zajęcia do wyboru są proponowane osobno dla studentów pierwszego i osobno - dla studentów drugiego stopnia naszego kierunku.
Fakultet jest powołany w przypadku zgłoszenia się przynajmniej 25 osób. Liczba uczestników fakultetu nie powinna przekraczać 30 osób.
Wykład do wyboru jest powoływany w przypadku zgłoszenia się przynajmniej 30 osób.
Po wyborze listy uczestników przekazywane są do Dziekanatu a fakultet i wykład stają się obowiązkowymi dla danej grupy słuchaczy.
Zmniejszenie się poniżej określonego limitu liczby osób uczestniczących w zajęciach do wyboru z danego tematu spowoduje likwidację tych zajęć. Z tego powodu w interesie studentów i pracowników naszego kierunku będę przeciwny przepisywaniu jako zajęć do wyboru zajęć prowadzonych na innych kierunkach.

Fakultety przeznaczone są wyłącznie dla słuchaczy Kulturoznawstwa. Wykłady do wyboru mają charakter otwarty.
Zapisy – w Sekretariacie Katedry.
Fakultety i wykłady wybierane są wyłącznie z listy proponowanej przez Katedrę.
Wykład może być wybrany z listy tzw. wykładów wydziałowych (Wydziału Filologicznego), o ile tematycznie jest zgodny z programem naszego kierunku. W takim przypadku student pisze podanie adresowane do Dziekana Wydziału, uzyskuje na nim pisemną zgodę osoby prowadzącej wykład wydziałowy a następnie – składa podanie w Sekretariacie Katedry.
Zasady prowadzenia i zaliczania zajęć do wyboru ustala i przedstawia studentom na pierwszych zajęciach osoba prowadząca. Osoba prowadząca może przyjąć dodatkowych słuchaczy, o ile lista uczestników fakultetu nie jest wypełniona (np. poprzez zwolnienie miejsc na liście).
 
 
Kierownik
Katedry Kulturoznawstwa
Prof. dr hab. Michał Błażejewski

Fakultety i wykłady do wyboru 2015/2016

Lista fakultetów i wykładów do wyboru
w roku akademickim 2015/2016
w semestrze zimowym:

Informacja dotycząca liczby i rodzaju (fakultet lub wykład) zajęć do wyboru obowiązujących dla danego roku i stopnia studiów znajduje się w siatkach studiów dostępnych na stronie internetowej Katedry Kulturoznawstwa.

http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/pl/programy_dwustopniowych_studiow_stacjonarnych/
 
Zapisy na wykłady wydziałowe w semestrze letnim 2015-2016
odbędą się w terminie od 25.01.2016 r. do 07.02.2016 r.
 
Do udziału w wybranym wykładzie wydziałowym zobowiązani są kierunku Kulturoznawstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia [2 semestr – 30 godzin – zaliczenie na ocenę].
 
 

Fakultety 2015/2016  sem. letni

W sem. letnim  2015/2016 przewidziane są cztery fakultety:
 
  1. Dr B.Świąder-Puchowska Dialogi o tańcu
  2. Prof. UG, dr hab.M. Adamiec Antropologia strachu w XX i XXI wieku
  3. Dr K. Pastuszak Ciało w tańcu
  4. Mgr N. Radecka-Kitowska Język migowy
 
Zapisy w sekretariacie Katedry Kulturoznawstwa (pok. 4.43) w dn. 18.01-22.01 w godz. 9.00-13.00.

 

Ostatnio modyfikowane: 26.01.2016