Katedra Kulturoznawstwa O KATEDRZE Historia kierunku i Katedry

Historia powstania kierunku i Katedry Kulturoznawstwa

Historia powstania kierunku i Katedry Kulturoznawstwa

Bardzo krótka historia
powstania kierunku i Katedry Kulturoznawstwa

 Intencja powołania nowego kierunku została przedstawiona przez Pana Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzeja Ceynowę, 13 grudnia 2003 roku. Na zebraniu dyrektorów, kierowników zakładów oraz istniejącej wtedy komisji ds. reformy siatek Instytutu Filologii Polskiej UG już 19 lutego 2004 roku zostały zaprezentowane przez ówczesnego Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Michała Błażejewskiego, założenia programowe nowego kierunku, jego szczegółowy program oraz najpilniejsze potrzeby. W spotkaniu tym uczestniczył także Pan Rektor oraz Dziekani Wydziału Filologiczno-Historycznego.
 3 czerwca 2004 roku Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego zapoznała się z ostatecznymi projektami nowego kierunku i wyraziła swoją aprobatę. Po kolejnej akceptacji przez Komisję ds. Kształcenia – Uchwała nr 62/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2004 roku powołała do życia nowy kierunek studiów.
Od początków tworzenia się w okresie powojennym polskiego systemu szkolnictwa wyższego na Wybrzeżu Gdańskim istniała silna presja powołania w tym regionie akademickich studiów poświęconych kulturze naszego obszaru. Zmusiło to pracowników nowego kierunku do bardzo solidnego przygotowania wszystkich spraw związanych z merytorycznym i formalnym rozpoczęciem a później – kontynuowaniem dydaktyki i badań naukowych. Należało się też liczyć z faktem, iż przez pierwsze lata mogą być to studia koszto- i materiałochłonne. Z drugiej jednak strony – wiedzieliśmy, że od powodzenia tych prac w istotnym stopniu uzależniony mógł być także dobry wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego i możliwość późniejszego wykorzystania tego faktu w dalszych działaniach nad rozbudową Uczelni i jej funkcjonowaniem w przyszłości.
Rozpoczęciu prac nad nowym kierunkiem studiów towarzyszyła też świadomość, iż im szybciej nastąpi przekształcenie Zakładu Nauk o Kulturze w Katedrę Kulturoznawstwa, im szybciej będzie można w ten sposób korzystać z uprawnień i obowiązków samodzielności – tym szybciej – i mimo wszystko łatwiej – będzie można zrealizować postulat dobrego kształcenia i potrzebnych społecznie badań naukowych.
Od października do listopada 2004 roku sprawa powołania Katedry była znana i dyskutowana na zebraniach Kierowników zakładów Instytutu Filologii Polskiej a także ujęta w piśmie skierowanym do Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada 2004 roku. W grudniu 2005 roku wniosek do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego skierowali Pracownicy ówczesnego Zakładu Nauk o Kulturze i po pozytywnym zaopiniowaniu tego wniosku przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego i Komisję Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu – został on zaakceptowany przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego, który 25 maja 2006 roku podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Katedry Kulturoznawstwa.
Powstawaniu nowego kierunku od początku zatem towarzyszyły przychylność i życzliwość Władz Uczelni. Rok przed decyzją Senatu rozpoczęto prace nad przystosowaniem do potrzeb nowego kierunku części budynku Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – wyposażono w sprzęt audio-wizualny cztery sale dydaktyczne i przystąpiono do gruntownej przebudowy poddasza tego budynku.
Pierwsza rekrutacja kandydatów na studia ujawniła też, iż nowy kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem – po przeliczeniu wszystkich podań okazało się, iż o każde miejsce na liście przyszłych studentów ubiegało się czternaście osób.

Dokumenty dotyczące historii utworzenia kierunku i Katedry Kulturoznawstwa (materiały archiwalne)


Studenci Kulturoznawstwa
Rocznik 2005/2006

 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.09.2009