Katedra Kulturoznawstwa Informacje dla Kandydatów

Rekrutacja na kierunek kulturoznawstwo

Informacje o rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo. Patrz:

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/wf/kulturoznawstwo1314


.


.
KULTUROZNAWSTWO jako odrębny kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło kształcenie słuchaczy w 2005 roku. Tradycje badań kultury są w regionie gdańskim jednak dużo starsze i sięgają dalej, niż czasy chociażby Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, działającej od 1580 roku uczelni, która miała zaspokoić uniwersyteckie ambicje i potrzeby mieszkańców Gdańska i Pomorza.

Są to tereny od zawsze związane z morzem, żeglugą, podróżami i handlem, czerpiące korzyści z wymiany różnego rodzaju dóbr z odległymi nieraz społecznościami. Od znajomości innych narodów, zrozumienia innych kultur, od umiejętności zaprezentowania siebie i swoich osiągnięć innym, zawsze zależał spokojny rozwój tego regionu i dobrobyt mieszkańców.

Z Gdańska i jego okolic wywodzą się znani w świecie badacze kultury. Johann Georg Adam Forster (1754-1794) i jego ojciec, Johann Reinhold (1729-1798), spolonizowani Szkoci, brali udział w licznych wyprawach mających na celu poznanie bliższych i dalszych stron świata. Najwięcej sławy przyniósł im udział w drugiej wyprawie Jamesa Cooka w latach 1772-1775. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855), wieloletni kaznodzieja protestancki i nauczyciel języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, opracował gramatyki i słowniki polsko-niemieckie, prowadził badania ludoznawcze na terenach Kaszub, zbierał zabytki języka kaszubskiego, także pieśni. Z dzisiejszego Lęborka pochodził Edward Sapir (1884-1939), wybitny antropolog amerykański i językoznawca. Badał języki i kultury Indian Ameryki Północnej, bez jego dokonań nie byłoby chociażby językoznawstwa kognitywnego.

Pierwsze zajęcia na naszym kierunku rozpoczęły się w październiku 2005 roku – a dzisiaj prowadzimy badania w Ekwadorze, Indiach, Nepalu i Japonii, na Syberii, na Łotwie i na Jamajce. Do Ekwadoru, Łotwy i na Syberię pojechali na badania terenowe również studenci naszego kierunku. Mamy podpisane umowy międzynarodowe z Háskóli Íslands (University of Iceland) w Reykjaviku na Islandii, z Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze (Łotwa), ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja) i Universität Potsdam - Uniwersytetem w Poczdamie (Niemcy). Stale współpracujemy z Fundacją Sumak Allpa (Ekwador).

W ramach programu stypendialnego Erasmus nasi studenci mają możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do: Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze oraz Universität Potsdam w Poczdamie - InstitutfürSlavistik. W Poczdamie realizowany jest program kierunków partnerskich - polonistyka oraz język polski jako język obcy.

Oferta adresowana jest do studentów 1. i 2. roku studiów I stopnia oraz 1. roku studiów II stopnia; studenci 3. roku studiów licencjackich mogą się ubiegać o stypendium warunkowo, jeśli planują dalszą edukację na UG.

.


 


PROGRAM STUDIÓW

Na program składa się wiedza w zakresie przedmiotów teoretycznych (m.in. teoria i filozofia kultury, estetyka), historycznych (historia kultury i literatury, historia sztuk plastycznych, muzyki, teatru i filmu), a także praktyczne umiejętności związane z upowszechnianiem i animacją kultury (zagadnienia prawne, kwestie diagnostyki potrzeb społecznych, organizacja imprez itd.). Pozwala to spojrzeć na kulturę z perspektywy różnych nauk – humanistycznych i społecznych (antropologia i socjologia kultury), ukazuje wagę komunikacyjnych i estetycznych aspektów kultury (wiedza o mediach, filmie, teatrze, muzyce i sztukach wizualnych).

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – po trzyletnich studiach zawodowych można podjąć dalszą naukę na dwuletnich studiach magisterskich.

.
Na pierwszym stopniu mamy trzy specjalności do wyboru.

Wybór specjalności następuje na 2 roku studiów.

Specjalność Multimedialna pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących badania kultury dawnej i współczesnej (teatr, film, nowe media, sztuki piękne), uczy metod badań terenowych i wykorzystywania różnych źródeł informacji.

Specjalność Animacja i upowszechnianie kultury przekazuje umiejętności związane z animowaniem kultury w społecznościach lokalnych, pokazuje sposoby organizacji i zarządzania kulturą, przygotowuje do sporządzania i realizacji konkretnych projektów i pozwala na sprawdzenie tych umiejętności w praktyce.

Specjalność trzecia – Performatyka – zajmuje się wszelkimi działaniami człowieka w kulturze, zwraca uwagę na steatralizowane aspekty przedmiotu badań antropologicznych, widzi świat przez pryzmat widowiska kulturowego, nie tylko tego, które ujmowane jest w ramy rytuału, dramatu, spektaklu i funkcjonuje w żywiole sztuki, ale także i performatywnych aspektów codzienności. Również i ta specjalność pozwala na przygotowanie i realizację własnych projektów.
.

Na drugim stopniu proponujemy także trzy specjalności:

Absolwenci pierwszego stopnia kulturoznawstwa mogą wybrać jedną z dwóch specjalności – Komunikację kulturową bądź Audiowizualną. Kończący pierwszą z nich są przygotowani do wykorzystania nabytych umiejętności w zawodach i sytuacjach wymagających świadomego kreowania i kierowania procesami komunikacji społecznej i interpersonalnej (nauczyciel, pracownik urzędów publicznych, administracji różnego stopnia, dziennikarz, osoba odpowiedzialna za kreowanie wizerunku firmy lub za kontakty ze środkami masowego przekazu). Druga specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem we współczesnym świecie sfery komunikatów audiowizualnych i przygotowuje do roli badacza i praktyka tego zagadnienia, posiadającego umiejętność pokazania specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury a także - umiejętność analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej.

Trzecia specjalność - Studia kulturowe – jest przeznaczona wyłącznie dla absolwentów studiów I lub II stopnia kierunku o innym profilu niż Kulturoznawstwo.

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie oceny z dyplomu i średniej ocen ze studiów.

.


 


KOGO KSZTAŁCIMY?

Studia przygotowują do wypełnienia ważnych funkcji społecznych: bycia liderem życia kulturalnego (twórca, krytyk, komentator) i jego organizatorem (animator kultury, menadżer), występowania jako „mediator kulturowy” (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie bądź społecznie), spełniania funkcji doradczych w zakresie kultury (np. organizacja przestrzeni, ikonosfery, reklama) w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich resortach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne.

Pamiętamy i o tym, iż są to też i takie studia, które spełniają całkiem prywatne marzenia o lepszym, pełniejszym zrozumieniu świata kultury i miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek.Na to nigdy nie jest za późno! Może zatem studiować u nas każdy – na studiach stacjonarnych nie mamy górnej granicy wieku!

Gdzie podejmują pracę nasi absolwenci? W różnych i często bardzo dziwnych miejscach. Ewa, absolwentka studiów pierwszego stopnia, dyrektoruje galerii sztuki nowoczesnej w… Kuala Lumpur. A wybrała się tylko w krótką podróż dookoła świata!

O programach realizowanych na studiach, zajęciach obowiązkowych i o proponowanych fakultetach a także – o realizowanych specjalnościach – informację można znaleźć na stronie Katedry Kulturoznawstwa – http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/

 

.


 

JAKIE BADANIA PROWADZIMY?

Obok nurtu badań związanych z ogólnym funkcjonowaniem kierunku (czyli badań nad szeroko pojętą problematyką teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury współczesnej i związanych z tym zjawiskiem nowych środków komunikowania), obok prac wynikających z osobistych zainteresowań pracowników, są to działania skupiające się wokół trzech wątków prymarnych – 1. kultura audiowizualna i kultura popularna, 2. kultura nowych środków komunikacji i 3. ginące kultury świata.

Uzupełniające wobec powyższych wątki to – 1. sztuka i kultura współczesna, 2. animacja kultury i kultury alternatywne, 3. problemy historii i kultury regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Gdańska, Kaszub Północnych, Kociewia, Warmii i Mazur oraz badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich na płaszczyźnie kulturowej i historycznej.

Pracownicy, doktoranci i studenci naszego kierunku są członkami międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych: American Anthropological Association, Association for Cultural Studies, Society for the Anthropology of Lowland South America, International Communication Association, International Dance Council, International Association for the Study of Popular Music, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Komisja Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie.

Z kierunkiem związane są dwa ciekawe projekty - PANOPTIKUM - ogólnopolski periodyk naukowy, poświęcony sprawom filmu i kultury współczesnej oraz realizowany od patronatem UNESCO projekt badawczo-naukowy BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE. Projekt ten uzyskał ważną nagrodę – Web’s Best SitesAward 2009, przyznawaną przez Encyclopedia Britannica.

Na kulturoznawstwie działają trzy koła naukowe – Koło Naukowe Kulturoznawców „Paradygmat”, Studenckie Koło Naukowe „Mozaika” i Studenckie Koło Filozoficzno-Antropologiczne „LeMonada”.

Publikacje najciekawszych prac studenckich tworzą serię wydawnictw zatytułowaną RE-WIZJE. Każdy z tomów poświęcony jest osobnemu zagadnieniu. I tak Re-wizje Ameryki Południowej są efektem badań współczesnej sytuacji Indian Quichua z ekwadorskiej części Amazonii, prowadzonych w 2009 roku, Re-wizje regionalne–zawierają antologię najciekawszych prac dyplomowych, opartych na prowadzonych w kraju badaniach o charakterze etnograficznym.

.

Masz problemy ze znalezieniem nas w Internecie?
Wpisz w przeglądarkę hasło:
STUDIA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI

.

Prof. dr hab. Michał Błażejewski

.

Do przyszłych Studentów naszego kierunku

Kulturoznawstwo w praktyce


Oferta kształcenia

Ostatnio modyfikowane: 18.09.2013