Katedra Kulturoznawstwa Informacje dla Studentów

Informacje dla studentów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Wydziałowe informacje dla studentów

Ogólnouczelniane komunikaty dla studentówSzkolenie biblioteczne oraz szkolenie bhp dla studentów I roku zostaną przeprowadzone w trybie on-line. Terminy i zasady szkoleń zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.


DLA PRZYPOMNIENIA

pobierz plik  Dla przypomnienia 2009


ZASADY STUDENCKIEGO SURVIVALU 
w Katedrze Kulturoznawstwa (wybrane zagadnienia)


 Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, że wzory studenckich podań znajdują się na stronie WWW.

Każde podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna roku i poświadczone przez kierownika Katedry Kulturoznawstwa.

http://fil.ug.edu.pl/studenci/wzory_podan

.Usprawiedliwianie i zaliczanie nieobecności 
na kierunku Kulturoznawstwo:

.

- Dopuszcza się dwie nieobecności BEZ USPRAWIEDLIWIENIA na zajęciach trwających jeden semestr a trzy – na zajęciach trwających dwa lub więcej semestrów;

- Pozostałe nieobecności powinny być w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności usprawiedliwione u prowadzącego zajęcia (np. na podstawie usprawiedliwienia lekarskiego lub wystawionego przez upoważnioną do tego instytucję);

- WSZYSTKIE nieobecności powinny być zaliczone u prowadzącego zajęcia w formie przez niego określonej w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

 

Podstawa – Regulamin Studiów UG

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

II. Organizacja zajęć

§ 6

1. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, które Rada Wydziału określiła w planie studiów jako obligatoryjne.

2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach obligatoryjnych określa Dziekan.

3. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Dziekan.

4. Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości określa prowadzący dany przedmiot.

.


Ostatnio modyfikowane: 16.10.2014