Katedra Kulturoznawstwa O KATEDRZE Oferta kształcenia Podyplomowe Studium Komunikacji Medialnej

Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej

Audi, vide, tace


Studium Podyplomowe Komunikacji Społecznej
i Kultury Medialnej

Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański,
ul. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdańsk, pok. 69
tel. 0-58 523-40-53
e-mail: kultura@univ.gda.pl


Charakterystyka: studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych zdobyciem wiedzy specjalistycznej, która da możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w zawodach i sytuacjach wymagających świadomego kreowania wizerunku i kierowania procesami komunikacji społecznej (dziennikarz, pracownik public relations, rzecznik prasowy, pracownik administracji państwowej). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Program: wykłady, konwersatoria, warsztaty i inne zajęcia praktyczne z zakresu:

- praktyka mediów; 
- ograniczenia i selekcja informacji; psychologia relacji; 
- sztuka kreacji i autokreacji; 
- sztuka negocjacji; 
- retoryka;
- warsztat rzecznika prasowego; 
- etyczno-prawne aspekty komunikowania; 
- marketing, reklama i praca działu ogłoszeń; 
- problemy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; 
- czytanie tekstów kultury; problemy kultury medialnej; 
- społeczna historii komunikacji; .

Kierownik studium: dr Monika Białek, tel. 058 523-40-53 

Obsługa administracyjna: mgr Ewa Urbaniak-Godziuk, tel. 058 523-40-53,
e-mail: kultura@univ.gda.pl

Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z zakresu teorii i praktyki mediów, prawa i psychologii komunikowania

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia podyplomowe są odpłatne. Opłatę wnosi uczestnik studiów lub delegująca go instytucja (zakład pracy). Planowana ilość przyjętych - 30 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do JM Rektora UG;;
  • kwestionariusz osobowy
  • dwa zdjęcia;
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich;
    (do momentu uzyskania dyplomu przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów).

Zaliczenie studiów: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według wzoru ustalonego przepisami MENiS. Podstawą uzyskania dokumentu jest aktywny udział w zajęciach, pozytywne i terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowej rozmowy-egzaminu przed komisją powołaną na wniosek kierownika studiów.

Termin rekrutacji:  od 1 czerwca br. do 30 września br.

Opłaty: 1.950 zł za semestr

Ostatnio modyfikowane: 09.09.2008