Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Proseminaria, seminaria i prace dyplomowe

Proseminaria, seminaria i prace dyplomowe

Katedra Kulturoznawstwa
Proseminaria, seminaria i prace dyplomowe


2015/2016
Proseminaria – studia I stopnia, II rok

Proseminarium – założenia ogólne
Proseminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w większej grupie osób (25) o niekoniecznie już sprecyzowanych zainteresowaniach, przygotowujące studentów do późniejszej samodzielnej pracy naukowej na zajęciach seminaryjnych, poświęconych już wyraźnie określonej tematyce. Mają one pomóc studentom w zdobyciu i utrwaleniu umiejętności o charakterze warsztatowym a także – w wyborze przedmiotu późniejszych badań. 

 
Proseminaria nie są zatem podporządkowane określonej tematyce - mogą je natomiast wspierać fakultety, przeznaczone każdorazowo wyłącznie dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia, mające za zadanie wprowadzenie o charakterze warsztatowym, np.: Jak pisać prace na temat filmu; Jak prowadzić badania terenowe itp.
Pierwszy semestr kończy się pracą, będącą zgromadzeniem i opracowaniem w formie pisemnej materiałów do podanego przez prowadzącego tematu, pozwalającą na wykazanie się umiejętnościami w zakresie wyboru tekstów (materiałów) źródłowych i opracowań, sporządzania bibliografii czy przypisów.
Semestr drugi kończy się przedstawieniem wstępnego opracowania już samodzielnie zaproponowanego przez uczestnika proseminarium tematu, pozwalającego na zaprezentowanie umiejętności doboru materiału i metod pracy oraz sposobu prezentacji samego procesu badawczego i jego wyników a także – opanowania wymogów formalnej strony pracy.
 

Grupy proseminaryjne nie podlegają wyborowi przez studentów i nie są ukierunkowane tematycznie – w roku akademickim 2015/2016 zajęcia proseminaryjne prowadzą:

dr B. Forysiewicz,  dr A. Wierucka,  dr G. Piotrowski

Seminaria – studia I stopnia, III rok

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.

Prowadzący seminaria w roku akademickim 2015/2016:

 • Prof. dr hab. M. Błażejewski
 • prof. UG, dr hab. J. Szyłak
 • dr H. Draganik
 • dr B. Forysiewicz

Seminaria – studia II stopnia, I rok

Seminarium – założenia ogólne
Seminarium to prowadzone na uczelni wyższej zajęcia w grupie 8-12 osób. Tematyka zajęć jest już wyraźnie określona, przygotowują one uczestników do samodzielnej pracy naukowej, kończącej się napisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.

Prowadzący seminaria w roku akademickim 2015/2016:

 • prof. dr hab. M. Błażejewski
 • prof. UG dr hab. K. Kornacki
 • dr B. Forysiewicz
 • dr G. Piotrowski

Seminaria – studia II stopnia, II rok

W roku akademickim 2015/2016 seminaria magisterskie na II roku studiów prowadzą:

 • prof. dr hab. M. Błażejewski
 • prof. dr hab. M. Przylipiak
 • dr M. Białek
 • dr M. Sacha

Tematyka seminariów i prac dyplomowych

 

Prof. dr hab. Marek Adamiec
Propozycje tematów prac:

Literatura wobec nowych mediów: nowe formy książki (e-book), Internet, media elektroniczne;
Antropologiczne wyprawy w świat grozy: monstra mitologiczne i ich sensy kulturowe (np. Theogonia Hezjoda); twórczość E.T.A. Hoffmanna, A.E. Poe’go, S. Grabińskiego, H.P. Lovercrafta, S. Kinga;
Strach, obawa, lęk w kulturze; opowieści fantastyczne, horror w filmie, fenomen gore i Tromaville; groza w grach komputerowych: DOOM, Silent Hill, F.E.A.R.,
Próby interpretacji arcydzieł literackich z perspektywy sensów kulturowych (np. Cyprian Norwid, Zbigniew Herbert).

 

Dr Monika Białek
tematyka seminariów:

prace z zakresu medioznawstwa: komunikacja medialna, antropologia mediów, historia mediów, dzieła sztuki audialnej (reportaż i słuchowisko radiowe), estetyka i rynek mediów, media i komunikowanie lokalne.

 

Prof. dr hab. Michał Błażejewski
Tematyka seminariów dyplomowych:
 Historia, teoria i filozofia kultury, animacja kultury, lektura tekstów kultury nie tylko tzw. wysokiej.
Przykłady – monografie twórców, badaczy, zjawisk i instytucji kultury.
Na takie opracowania czekają np. twórcy nieprofesjonalni i profesjonalni z naszego regionu i nie tylko, badacze kultury, którzy wywodzili się z naszego terenu lub ten teren badali – np. Forsterowie, Mrongowiusz.
Na badanie i opracowanie czekają także wszelkie przejawy aktywności artystycznej czy szerzej: kulturalnej, festiwale teatralne, operowe – np. sopocki Festiwal Wagnerowski, muzea, domy kultury, kluby i teatry studenckie, szkolne, zespoły ludowe, redakcje i ośrodki prasowe, radiowe i telewizyjne etc.

 

Dr Zbyszek Dymarski
Na seminarium zajmiemy się problemem zmiany w kontekście tożsamości człowieka.
To znaczy będziemy badać jak zmienia się rzeczywistość, w której żyje i którą tworzy człowiek. Mam tu na myśli nie tylko postępy techniki i medycyny ale głównie przeobrażenia zachodzące w obrębie modeli oraz faktycznie realizowanych sposobów życia.
Będziemy badać zatem przemiany relacji międzyludzkich w rodzinie, szkole, uczelni, wspólnocie lokalnej... Przyjrzymy się także temu jak zmieniało się odniesienie ludzi do tak zwanego świata naturalnego. Przedmiotem naszej refleksji będzie również zmiana ludzkich wyobrażeń na temat tego co właściwe i dopuszczalne, a co zakazane. Badać będziemy co się zmienia i w jakim tempie. Przyjrzymy się temu jak te przemiany wpływają na orientację człowieka w świecie i na świadomość własnej tożsamości.
W tym kontekście ważne będzie również zbadanie ewolucji (a może rewolucji) w rozumieniu szczęścia i celów życiowych. Pojawią się tu pytania o miejsce religii, tradycji i autorytetów w planie życia.
Materiałem wyjściowym, na którym się oprzemy będą zarówno wyniki badań własnych dotyczących jakiegoś wycinka rzeczywistości jak i analizy dzieł filmowych oraz tekstów wielkich myślicieli i filozofów. 

 

Dr Barbara Forysiewicz
Seminarium licencjackie
Seminarium magisterskie
Wśród tematów seminariów będą różne przejawy wzajemnych zależności między literaturą a muzyką, jakie zauważyć można m.in. w spektaklach muzycznych, w piosence rozrywkowej i aktorskiej. Szczególnie mile widziane będą nowatorskie monografie artystów lub zjawisk obecnych we współczesnej kulturze wysokiej i popularnej. Istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu dotyczącego zagadnienia z szeroko rozumianej kultury. 
 
 

Dr Magdalena Sacha
Seminarium magisterskie

Studia magisterskie powinny być przede wszystkim pracą nad ciekawym, pasjonującym projektem pracy magisterskiej. Wszystkie kompetencje, jakie Studenci zdobędą w trakcie pisania pracy – zbieranie i krytyczna ocena materiałów i źródeł, komponowanie tekstu, uczenie się stylistyki naukowej, formułowanie ocen i prognoz – są kompetencjami, które są przydatne i potrzebne w trakcie pracy zawodowej. W kwestii pracy magisterskiej można przyjąć dwojaką perspektywę: a) merkantylną – zastanowić się, jaki temat byłby przydatny w planowanej karierze zawodowej, jaki temat otwierałby drzwi do przyszłych pracodawców lub własnej aktywności „na swoim” i tym tematem się zająć; b) autoteliczną – uświadomić sobie, że te dwa lata na uczelni to może ostatnia możliwość, która daje Studentom czas na zajmowanie się tematem niezwiązanym może z przyszłą pracą, ale za to odzwierciedlającym ich pasje i zainteresowania (na pracę i tak będzie potem czas, a kompetencje zdobyte podczas pisania pracy – bezcenne! Np. umiejętność dotrzymywania terminów oddawania poszczególnych fragmentów przekłada się na umiejętność zamykania poszczególnych etapów projektu zawodowego ;-).

Wstępnie proponuję następujące zakresy tematyczne seminarium magisterskiego:

 1. Historia i pamięć kulturowa: tematy związane z upamiętnianiem historii w kulturze współczesnej (np. miejsca pamięci w byłych obozach, pomniki i muzea jako formy pamięci społecznej);
 2. Historia i kultura regionalna (szczególnie Gdańsk i Kaszuby, Warmia i Mazury, Śląsk / np. obraz Gdańska w adaptacjach filmowych prozy G. Grassa);
 3. Protestantyzm na Pomorzu (zwracam uwagę na możliwość uzyskania comiesięcznego stypendium GRE na ten cel);
 4. Kobiety Prus / Pomorza / Śląska itp. i ich rola w kulturze regionu;
 5. Tożsamości regionalne, etniczne, narodowe – kształtowanie przez media;
 6. Działalność instytucji kultury (np. edukacyjna rola muzeów);
 7. Regionalna turystyka kulturowa – produkty turystyczne (np. kuchnia, architektura);
 8. Stereotypy etniczne i narodowe / np. w kontekście emigracji na Wyspy.

Na każdym seminarium magisterskim akceptowane są – w zależności od zainteresowań naukowych prowadzących – własne pomysły studentów.

 

Prof. dr hab. Jerzy Szyłak
Seminarium magisterskie

Problematyka zajęć:
 • Metody analizy, interpretacji i wartościowania przekazów audiowizualnych.
 • Specyfika odbioru dzieła filmowego.
 • Funkcjonowanie filmu w obiegu społecznym.
 • Główne kategorie, jakimi posługujemy się przy badaniu dzieła filmowego.
 • Film jako źródło wiedzy o świecie i człowieku. 

Na swoje seminarium zapraszam wszystkie osoby, które interesują się kinem (a także twórczością telewizyjną, komiksem itp.) i jednocześnie chciałyby wspólnie poszukać odpowiedzi, czym jest kanon utworów filmowych, w jaki sposób i przez kogo jest on ustanawiany, od jakich czynników zależy, w jakim stopniu ulega zmianom.
Lekturą „do poduszki” będzie dla moich seminarzystów rozprawa Pierre’a Bordieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001, ale planuję, iż w trakcie zajęć dokonamy przeglądu najrozmaitszych prac poświęconych historii kina (tak wysokoartystycznego, jak i popularnego), zastanowimy się nad kryteriami, jakimi kierowali się ich autorzy.

Ostatnio modyfikowane: 12.03.2016