Katedra Kulturoznawstwa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Studencki ruch naukowy Koło Naukowe Kulturoznawców "Paradygmat"

Koło Naukowe Kulturoznawców "Paradygmat"

Paradygmat

Koło Naukowe Kulturoznawstwa „Paradygmat”

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238 a

Tel: 608-046-183 ; Fax (058) 523-40-53

E-mail: besamin@wp.pl


Plan pracy
Koła Naukowego Kulturoznawstwa
„Paradygmat”
w pierwszym kwartale 2007 roku

1. 16 stycznia 2008 r. – Wyjście do Gdańskiej Galerii Fotografii na wystawę „60 lat Zpaf w Gdańsku”, czyli przegląd fotografii gdańskich artystów fotografików, z którymi mamy nadzieję nawiązać kontakty aby w maju tego roku zorganizować wystawę zdjęć i konferencję pod nazwą „Gdańsk w obiektywie”.

2. 17 stycznia 2008 r. – Organizacja spotkania z twórczością Jeana-Pierra Jeuneta, obok prelekcji dwójki studentów filologii romańskiej, obejrzymy dwa filmy: „Delicatessen” oraz „Amelię”, a następnie odbędzie się dyskusja w gronie pedagogiczno studenckim, gdyż zaproszenie potwierdzili znawcy filmu z Gdańska i Warszawy.

3. Połowa lutego 2008 r. – Wyjazd kilkunastoosobowej grupy studentów do Ośrodka „Pogranicze– sztuk, kultur, narodów”. Placówka jest niezmiernie interesującym miejscem dla każdego kulturoznawcy, gdyż wspiera działalność ludności miejscowej pochodzenia Żydowskiego, litewskiego i polskiego. Podczas naszej wycieczki mamy nadzieję, zwiedzić pracownie Ośrodka: Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Dziecięca Pracownia Kronik Sejneńskich, Muzeum Sejneńskie, Galerie „Biała Synagoga” i „Papuciarnia”, Klub Filmowy, orazpracownie: plastyczną, ceramiczną, tkacką i muzyczną. A 
także spotkać się z przedstawicielami zespołów twórczych, pracujących przy Ośrodku: Teatr Sejneński, Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Teatr Dziecięcy, zespół redakcyjny Almanachu Sejneńskiego. Przede wszystkim jednak obejrzymy spektakle grup teatralnych, które wzbogacą naszą dotychczasową „Wiedzę o widowisku”, a także zaspokoją ciekawość grupy teatralnej działającej w naszym kole.

 4. 24 lutego 2008 r. – Wybieramy się do Muzeum Narodowego, w którym wraz z dr M. Howorus-Czajką obejrzymy wystawę poświęconą „Malarstwu flamandzkiemu doby Rubensa, van Dycka i Jordaensa (1608-1678)”. Tematyka ta jest nam bardzo bliska ze względu nie tylko na tematykę prac licencjackich kilkorga z nas, którzy to piszą o malarstwie flamandzkim, ale także ze względu na zbliżający się egzamin z historii sztuki, który będziemy mieli pod koniec roku.

 5. 27 lutego 2008 r. – Organizujemy kolejne spotkanie twórczością wielkiego reżysera tym razem będzie to: „Kultura słowiańska w filmach Emira Kusturicy”, oprócz prelekcji kolegów i koleżanek ze slawistyki, odbędzie się emisja dwóch filmów: „Czarny kot, biały kot” oraz „Underground”, po której po kilku słowach obecnych gości z Serbii, rozpocznie się dyskusja plenarna.

6. 5 marca 2008 r. – Wybierzemy się wraz z grupą kulturoznawców do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie obejrzymy jeden z najlepszych spektakli ostatnich lat „Braci K.”, na podstawie ksiązki Fiodora Dostojewskiego „Bracia Karamazow”, w reżyserii Andrzeja Bubienia, z cudowną minimalistyczną scenografią i oraz perfekcyjną gra aktorską Sylwii Gliwy, Rafała Kowala, Elżbiety Mrozińskiej, Dariusza Majchrzaka i Dariusza Siastacza.

7. 10 marca 2008 r. – Wraz z dr . Świąder oraz dr. M. Howorus-Czajką mamy zamiar zobaczyć bardzo interesująca z punktu widzenia historii sztuki, a także teatrologicznego wystawę w pałacu Opatów w Oliwie o nazwie „Wesele Stanisława Wyspiańskiego na teatralnych scenach”. Będzie to bez wątpienia idealna możliwość do dyskusji nad najlepsza ekranizacja sławnej sztuki naszego wielkiego pisarza, a także zapowiedź naszej wycieczki kwietniowej śladami Wyspiańskiego do Krakowa i Zakopanego.

8. 14-15 marca 2008 r. – Odbędzie się spotkanie z twórczością Tima Burtona, na którym obok prelekcji prof. J. Szyłaka i dr. K. Kornackiego i dyskusji plenarnej w ciągu dwóch dni obejrzymy cztery filmy: pierwszego będą to: „Batman” i „Powrót Batmana”, a drugiego „Sok z Żuka” oraz „Jeździec bez głowy”.


STATUT KOŁA NAUKOWEGO 
KULTUROZNAWCÓW „PARADYGMAT”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Koło Naukowe Kulturoznawców „Paradygmat” ma być organizacją studencką, której celem jest podnoszenie umiejętności interpersonalnych swoich członków.
 2. KNK „Paradygmat” ma realizować swoje cele poprzez wystawy, prezentacje, warsztaty i spotkania ze znanymi osobistościami ze świata kultury i sztuki.
 3. Koło „Paradygmat” stawia sobie również za cel przeprowadzanie różnego rodzaju wycieczek i wyjazdów kulturoznawczych.
 4. Zasady uczestnictwa w wyjazdach i warsztatach oraz zasady ich prowadzenia określi odrębny akt.
§2

Siedzibą Koła Naukowego Kulturoznawców „Paradygmat” jest budynek Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych działający przy Uniwersytecie Gdańskim, który ma swoja siedzibę na Ulicy Grunwaldzkiej 238a.

Rozdział II
Struktura organizacji

§3

 1. Członkiem KNK „Paradygmat”, może być każdy student/ka lub absolwent/ka, który/a:
  • a) chce uczestniczyć w projektach organizowanych przez koło,
  • b) wyraził wolę bycia członkiem Koła Naukowego,
  • c) zorganizował co najmniej jeden projekt w ramach koła lub uczestniczył w jego realizacji.
§4

1. Władzami KNK „Paradygmat” są:

  • a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Zgromadzeniem,
  • b) Zarząd na czele z Przewodniczącym Zarządu.

2. KNK „Paradygmat” posiada Opiekuna, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, pani dr M. Sacha.

§5

Zgoda Zgromadzenia jest wymagana w szczególności dla:

  • a) wyboru i odwołania Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu,
  • b) zmiany Statutu,
  • c) przyjęcia nowych członków,
  • d) rozwiązania KNK „Paradygmat”.
§6
 1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy członków Zgromadzenia.
 2. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie KNK „Paradygmat” oraz inne osoby spełniające wymagania a) i b) wymienione w §3.
 3. W Zgromadzeniu ma prawo wziąć udział, bez prawa głosu, Opiekun oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub innych członków Zgromadzenia.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dla uchwały w danej sprawie Statut przewiduje inne wymagania albo co innego postanowią członkowie Zgromadzenia.

§7

Wybór Przewodniczącego oraz Zarządu odbywa się na corocznym zebraniu gremialnym wszystkich członków KNK „Paradygmat”. Wyboru dokonuję się większością ¾ obecnych członków Koła.

§8

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością KNK „Paradygmat”, a w szczególności sprawami związanymi z organizowaniem wyjazdów, wyjść i innych projektów kulturoznawczych.
 2. Członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd reprezentuje KNK „Paradygmat” na zewnątrz.
§9
 1. Członek Zarządu pełniący funkcję Skarbnika jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości KNK „Paradygmat”.
 2. Zarząd decyduje o sposobie wydatkowania środków KNK „Paradygmat”.

Rozdział III
Finanse Stowarzyszenia

§10

KNK „Paradygmat” finansuje swoją działalność z:

  • a) dotacji,
  • b) darowizn,
  • c) innych źródeł finansowania.
§11
 1. Za gospodarkę finansami odpowiada Zarząd.
 2. Finanse wymienione w §11 mogą być przeznaczane jedynie na cele związane z działalnością KNK „Paradygmat”.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§12

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia przyjętej większością 2/3 głosów z liczby obecnych członków.
 2. Projekt zmiany Statutu może przedstawić Zarząd lub minimum 5 członków KNK „Paradygmat”.
 3. Zmiany w statucie mogą być głosowane na gremialnych zebraniach koła naukowego odbywających się na początku roku, bądź w trybie natychmiastowym jeśli taka będzie wola członków bądź Zgromadzenia na specjalnie do tego wyznaczonym gremialnym zebraniu KNK „Paradygmat”.

§13

Utrata członkostwa następuje w chwili, gdy osoba przestaje spełniać warunki przewidziane w §3 lub oświadczy, że rezygnuje z członkostwa.

§14

O rozwiązaniu KNK „Paradygmat” decyduje Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 34 głosów.


Wieczory filmowe w roku akademickim 2007/2008

1. 12 XII 2007 – Spotkanie z twórczością Terry’ego Gilliama (Wanda), prezentacja takich filmów jak:

 • Bandyci Czasu,
 • Nieustraszeni Bracia Grimm;

2. 16 I 2008 – Spotkanie z twórczością Jeana-Pierra Jeuneta (Sylwia), prezentacja takich filmów jak:

 • Delicatessen,
 • Amelia;

3. 5 III 2008 – Spotkanie z twórczością Emira Kusturicy (Bartek), prezentacja takich filmów jak:

 • Ojciec w podróży służbowej,
 • Czas cyganów;

4. 14-16 III 2008 – Spotkanie z twórczością Tima Burtona (Wanda), prezentacja takich filmów jak:
A) Dzień 1

 • Batman,
 • Powrót Batmana;

B) Dzień 2

 • Jeździec bez głowy,
 • Edward Nożycoręki;

C) Dzień 3

 • Vincent,
 • Ed Wood;

Wyjazd do Ośrodka Pogranicze w Sejnach,
w dniach 21-23 marzec 2008 r.

W dniach 21-23 marca 2008 r., organizowany jest wyjazd do Ośrodka Pogranicze w Sejnach. Koszt wyjazdu wynosi 138 zł (80 zł - przejazd, 30 zł – nocleg, 28 zł – wyżywienie, czyli piątkowa kolacja, w sobotę śniadanie, obiad, kolacja i niedzielne śniadanie). Będziemy się starać o dofinansowanie wyjazdu w parlamencie studentów, u prorektora Taraszkiewicza i dziekana Włodarskiego. Ostatni wyjazd do Gardzienic zwrócił się, w 100%, zatem jest duża szansa, że ten wyjazd też okaże się w pełni sfinansowany przez Uniwersytet. Jeżeli chodzi o przejazd to będziemy jechać pociągiem do Ełku, z przesiadką w Olsztynie, a następnie udamy się do Sejn, pks-em. Na miejscu będzie możliwość przyjrzenia się codziennej pracy poszczególnych zespołów kulturalnych wchodzących w skład placówki. Dyskusja z dyrektorem, pracownikami, aktorami i miejscowymi reżyserami filmowymi. Zobaczymy również dwa spektakle teatralne „Dybuk” oraz „Wijuny”. Zwiedzimy Ośrodek, w tym miejscową Synagogę i posłuchamy Kapeli Klezmerskiej. Co do samego Ośrodka w Sejnach, to jest on prowadzony jest przez dyrektora Krzysztofa Czyżewskiego. Miejsce to jest obok Gardzienic i Węgajt jednym z trzech najciekawszych awangardowych placówek teatralnych w Polsce i w tej części Europy. Grupa ludzi zainspirowana m. in. twórczością Jerzego Grotowskiego stworzyła „kulturalny kolektyw” poza granicami, w którym oprócz spektakli teatralnych, tworzone są filmy krótkometrażowe, a także wydawane są książki, mówiące o problemach i wyzwaniach, jakie niesie za sobą inicjatywa dialogu między różnymi grupami etnicznymi, czy religijnymi (do takich książek należą na pewno „Sąsiedzi”, J.T. Grossa, która rozpoczęła dyskusję na temat mordów w Jedwabnem). Tak oto o Pograniczu pisał nieżyjący już noblista, Czesław Miłosz:

„Ośrodek Pogranicze ma swoją siedzibę w miasteczku Sejny, leżącym praktycznie na granicy między Polską i Litwą, i to jest bardzo symptomatyczne, znaczące, ponieważ Sejny są małym miastem z wielkimi tradycjami. Tradycjami szkolnictwa żydowskiego, jak również tradycją polsko-litewskiego współistnienia. Jest tam stara synagoga, która jest obecnie restaurowana i wykorzystywana na konferencje i wykłady, jest też kościół w pobliżu, rezydencja biskupa Baranauskasa, który był Litwinem, a w swej młodości litewskim poetą. Tak, więc to małe miasto obejmuje kilka kultur”.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Ośrodka Pogranicze:
http://www.pogranicze.sejny.pl/
Szczerze zachęcam do wyjazdu, koszt raczej nie jest duży, a atrakcje, a także zalety Pogranicza sprawią, że na pewno duchowo i w jakimś stopniu finansowo się nam ten wyjazd zwróci. Listę chętnych zamykamy 7 marca. Pozdrawiam serdecznie.

Bartosz Siudak


Projekt naukowy KNK „Paradygmat”, o nazwie 
„Wycieczka teatrologiczno-architektoniczna z domieszką kultury masowej
Poznań – Licheń 2008”
,
który odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2008 roku.

Poniżej zamieszczamy plan i argumentacje wyjazdu naukowego:

Poznań - jest od wielu lat ważnym centrum polskiej alternatywy i na tym obszarze życia teatralnego skupimy się podczas wiosennego wyjazdu. Na mapie miasta obok wielkich weteranów funkcjonują harmonijnie kolejne pokolenia grup niezależnych. Weterani to oczywiście Teatr Ósmego Dnia, swoisty fenomen, istniejący już ponad czterdzieści lat, a ciągle niemal tak samo aktualny i buntowniczy, jak za czasów działalności opozycyjnej. Świadczy o tym najlepiej spektakl „Teczki”, który z pewnością warty jest obejrzenia w siedzibie Ósemek. Spróbujemy także spotkać się z jednym z najważniejszych młodszych zespołów alternatywnych: Teatrem Porywacze Ciał, Teatrem Biuro Podróży lub Teatrem Usta Usta.

Dziedzina historii sztuki wymaga od nas zwiedzenie takich miejsc w Poznaniu jak: Katedra, Stary Rynek, Ratusz (przebudowa renesansowa architektur Giovanniego Battisty Quadro 1550-1560), Kościół Franciszkanów, Kościoły św. Marii Magdaleny i św. Stanisława (barok wraz z zabudowaniami pojezuickimi), dawna Dzielnica Cesarska (założenia urbanistyczne - neostyle), Pałac Działyńskich (klasycystyczna fasada), Muzeum Narodowe (posiadające znakomity zbiór barokowych portretów trumiennych, malarstwo młodopolskie – obrazy Jacka Malczewskiego, malarstwo niderlandzkie –Massysa, Teniersa Młodszego, a także hiszpańskie malarstwo barokowe – Zurbarana, Ribery’ego). 
Poza tym warto zobaczyć Stary Browar jako „świątynię konsumpcji”, ilustrującą tezy George Ritzera, oraz przykład swoistej dla kultury masowej homogenizacji, przejawiającej się poprzez wprowadzenie w przestrzeń komercyjną sztuki współczesnej, prezentacje, której finansowane są przez powiązaną ze Starym Browarem Kulczyk Fundation.

Licheń - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, jako przykład „prawdziwego polskiego smaku” we współczesnej architekturze sakralnej - jak określa bazylikę jej projektantka Barbara Bielecka - i funkcjonowania kiczu religijnego, który jest jednym z istotnych zjawisk we współczesnej polskiej kulturze popularnej.

Kruszwica – jako zabytek kultury romańskiej;

Strzelno – W tej miejscowości mamy zamiar obejrzeć dwie budowle należące do tej samej kultury: rotunda św. Prokopa i klasztor Norbertanek;

Mogilno – kolejny przystanek na naszej „trasie romańskiej”, ze sławnym klasztorem benedyktyńskim posiadającym charakterystyczną kryptę;

Lubostroń – jest znanym i cenionym miejscem dla fascynatów klasycyzmu, pałac wybudowany w nurcie palladyńskim autorstwa S. Zawadzkiego jest godny podziwu, a przynajmniej zwiedzenia;

Ostrów Lednicki – to miejsce posiadające unikalne z punktu widzenia historycznego, muzeum pierwszych Piastów na Lednicy, posiada również fundamenty budowli grodziska a także skansen, a jego część stanowi element Wielkopolskiego Parku Etnograficznego;

Gniezno – Pierwsza stolica państwa Piastów i zjednoczonego pod wodzą Bolesława Chrobrego państwa Polan przywita nas cudowną architektura sakralną, legendarnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, wczesnośredniowiecznym grodziskiem, gotyckim kościołem św. Jana (posiadającym malowidła ścienne z XIV w.), a także Muzeum początków Państwa Polskiego;

Rogalin – ta miejscowość przyciąga turystów i miłośników kulturoznawstwa, otwarciem na europejskie style i nowe trendy sztuki. Można tu znaleźć późnobarokowy pałac z elementami klasycystycznymi, ogród francuski, galerię malarstwa europejskiego i polskiego 2 poł. XIX i poz. XX wieku, a także ogród krajobrazowy ( w którym znajduje się kaplica – mauzoleum Raczyńskich, nawiązująca formą architektoniczną do antycznej świątyni);

Śmiełów – ta miejscowość znana choćby z Muzeum Adama Mickiewicza warta jest zainteresowania i odwiedzenia z powodu pałacu klasycystycznego, którego architektem był A. Zawadzki;

Ląd – ta niepozorna miejscowość charakteryzuje się dużą ilością zabytków romańskich i gotyckich, warto tu wymienić choćby oratorium z gotycką polichromią, a przede wszystkim klasztorem barokowy cysterskim, architektury Pompeo Ferrariego, posiadający kopułę o wysokości 36 metrów, malowidłach Georga Wilhelma Neunhertza.

Wszystkie powyższe miejscowości leżą na szlaku zabytków romańskich, który z punktu widzenia każdego kulturoznawcy i miłośnika sztuki jest niezbędnym elementem w poznawaniu krajobrazu własnego kraju.

Ostatnio modyfikowane: 15.02.2011